LGN7

Het LGN7 bestand is de opvolger van LGN6. Het landgebruiksbestand (LGN7) geeft het landgebruik in 2012 voor Nederland weer en onderscheidt de bekende 39 landgebruikstypen.

Wat is LGN7 en LGN7_BRP2015?

LGN7 is een grid bestand met een ruimtelijke resolutie van 25*25 meter. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen onderscheiden. Voor het maken van LGN7 zijn de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie 2012), Basis Registratie Percelen 2012 (BRP2012), Bestand Bodem Gebruik 2008 (BBG2008), Basiskaart Natuur 2012 (BKN2012) en LGN6. Daarnaast zijn satellietbeelden (o.a. uit het Nationaal Satelliet Dataportaal) en luchtfoto’s uit 2012 bij de classificatie gebruikt. Het bestand LGN7 is eind 2013 opgeleverd.

LGN7_BRP2015 is een nieuwe versie van LGN7 waarbij de agrarische LGN7 klassen zijn geactualiseerd op basis van gegevens uit de BasisRegistratiePercelen 2015. De andere klassen (bebouwing, bos, water, infrastructuur en natuur) zijn gelijk gebleven t.o.v. het oorspronkelijke LGN7 bestand. Het bestand LGN7_BRP2015 wordt op aanvraag voor bestaande afnemers van LGN7 tegen leveringskosten beschikbaar gesteld. Ook LGN7_BRP2014 (en LGN7_BRP2013) zijn op aanvraag beschikbaar (zie bestelinformatie). Voor geïnteresseerden die LGN7 niet hebben afgenomen gelden de normale LGN7 tarieven. Een proefgebied van het LGN7_BRP2015 bestand is voor u hier te bekijken / te downloaden.

Enkele vernieuwingen

Met het gereedkomen van LGN7 zijn t.o.v. het vorige bestand ook enkele vernieuwingen doorgevoerd. Het bestand geeft voor het eerst een landsdekkend beeld van het landgebruik voor 1 referentiejaar weer. Voorheen was Nederland in tweeën gedeeld a.g.v. beperkte beschikbaarheid van satellietbeelden waardoor bijvoorbeeld voor LGN6 West- en Oost-Nederland gebaseerd waren op beeldmateriaal uit 2008 respectievelijk 2007. In LGN7 is voor het eerst gebruik gemaakt van Top10NL. De geometrie en thematiek op hoofdklasse vormen de basis voor LGN7. Hierdoor zijn enkele definities van LGN klassen verder aangescherpt. Verder is de gewasclassificatie verbeterd door het gebruik van BRP2012 in combinatie met multi-temporele satellietbeelden (hoge temporele frequentie). Daarnaast zijn de moerassen nu volledig gebaseerd op het voorkomen van dras, moeras of riet binnen Top10NL vlakken. Ook is de klasse infrastructuur (LGN klasse 25) enigszins aangepast: landingsbanen, spoorbaanlichamen en parkeerplaatsen worden in Top10NL apart onderscheiden en zijn nu toegevoegd aan deze klasse.

De opbouw van LGN7

Het product LGN7 bestaat uit verschillende bestanden:

  • LGN rasterbestand, landsdekkend, +/- 39 klassen (LGN7)
  • Geaggregeerde versies van de LGN6 en LGN7 rasterbestand (LGN6mon en LGN7mon)
  • LGN7 veranderingen bestand: landsdekkend bestand met daadwerkelijke veranderingen in landgebruik tussen 2008 (LGN6) en 2012 (LGN7) op basis van 8 hoofdklassen 
  • Meta-informatie op basis van de ISO/CEN98-standaard in XML formaat

De methode van LGN7

Het bestand is op dezelfde manier opgebouwd als het LGN6 bestand. Het LGN7 bestand is evenals zijn voorgangers een rasterbestand zijn met grids van 25*25m waarin 39 vormen van landgebruik worden onderscheiden. De meest recente versie van het TOP10NL bestand is als geometrische basis gebruikt. De klassen zijn hierbij geaggregeerd naar de basis LGN klassen. Met behulp van het Bestand Bodemgebruik (BBG2008) is het stedelijk gebied toegekend. Op basis van stellietbeelden en het BRP2012 bestand zijn de LGN gewassen toegekend aan het agrarisch gebied. Moeras is in LGN7 toegekend op basis van het voorkomen van riet, dras en/of moeras symbolen. Op basis van LGN6 zijn duinheide, kwelders, hoogvenen en het onderscheid tussen zand in het kustgebied en stuifzanden/rivierzanden toegekend.

Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden zijn de daadwerkelijke veranderingen in de tijd tussen 2008 en 2012 voor de 8 monitoringsklassen geclassificeerd. LGN6 is daarna gebruikt om een verdere verfijning te geven aan de basisklassen. Het onderscheid tussen loof- en naaldbos (LGN klasse 11 en 12), tussen open zand in kust gebied, duinen met lage en duinen met hoge vegetatie (LGN klasse 31, 32 en 33), en tussen heide, matig vergraste en sterk vergraste heide (LGN klasse 36, 37 en 38) is overgenomen uit LGN6. Veranderingen tussen deze klassen zullen namelijk minimaal zijn in een periode van 4 jaar. Nieuwe bossen, duinen en heide zijn toegekend aan LGN klasse 11, 31 respectievelijk 36. De Basiskaart Natuur geeft invulling aan de natuurgraslanden binnen LGN7. 

Het proces

De onderstaande figuren geven het proces weer en de verschillenden bestanden die gebruikt zijn bij de productie van het LGN7 bestand. Eerste stap in de productie van het bestand LGN7ras: de object georiënteerde classificatie. Tweede stap in de productie van het bestand LGN7ras. Verrijking van LGN7 pixels met additionele informatie. Afleiding van uiteindelijke producten.

figuur2_schema1_v3.jpg
figuur8_schema2_v2.jpg