Nieuws

Een kennissysteem voor boeren die praktisch bezig willen zijn

Published on
7 maart 2016

Hoe kun je de kennis die boeren moeten hebben voor een goed agrarisch natuurbeheer het beste ontsluiten en delen, vroeg het ministerie van EZ zich af. Dick Melman zocht met collega’s naar een systeem met ‘lerend beheer’, een systeem waarbij niet alleen boeren van onderzoekers kunnen leren, maar ook andersom.

Lerend beheer

“In het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer wordt veel waarde gehecht aan een systeem van lerend beheer,” zegt Dick Melman. “En hoewel je dat als onderzoeker niet zou denken, blijkt geschreven info voor boeren een weerbarstige vorm van kennisoverdracht te zijn. Niemand leest.” In het ontwikkelde kennissysteem wordt wetenschappelijke kennis dan ook topografisch ontsloten en gevisualiseerd, met eenvoudige kaartjes die de terreingeschiktheid voor allerlei doelen laten zien.

Beheer-op-Maat

De centrale vraag is: hoe vertaal je abstracte habitatkenmerken naar bruikbare richtlijnen en handelingen voor de praktijk van alle dag? Voor weidevogels is dit systeem al ver ontwikkeld: Beheer-op-Maat. De gebruiker van het systeem logt in, gaat naar zijn eigen gebied en ziet hoe de geschiktheid ervan is voor diverse doelen. Hij geeft zelf aan welke beheermaatregelen hij in zijn gebied wil nemen. Ook voert hij informatie in over de ter plaatse aanwezige weidevogels, bij voorkeur vanuit een bestaande database. Het systeem geeft dan aan in hoeverre het beheer toereikend is. Het laat zien waar kansen liggen, en waar verbeteringen in het beheer zinvol zijn. Op basis daarvan kan hij zijn voorgenomen beheer aanpassen.

Hulpmiddel voor agrarisch natuurbeheer

Melman onderzocht de toepasbaarheid van het systeem voor vier typen agrarisch gebied: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. Voor open grasland was al een redelijk functionerend kennissysteem, voor de andere terreintypen moest nog een concept worden ontwikkeld. “We zijn er nog lang niet,’ zegt Dick Melman, “maar ons systeem lijkt een goed hulpmiddel te zijn voor het agrarisch natuurbeheer. Voor de verdere ontwikkeling gaan we dit jaar aan de slag met een gebruikersgroep. Om van elkaar te leren en zo de ambitie, een effectief agrarisch natuurbeheer door boeren, dichterbij te brengen.”

Publicatie

Download het rapport ‘Kennissysteem agrarisch natuurbeheer’