Vliegtuigtelling bruinvissen, dolfijnen en walvissen Noordzee

Vliegtuigtellingen zeezoogdieren Noordzee 2016

27 juni - 27 juli 2016

Wageningen Marine Research werkt voor de derde keer mee aan een groot internationaal onderzoek naar walvisachtigen: SCANS-III. In dit onderzoek wordt de omvang en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en de aangrenzende Atlantische wateren in kaart gebracht.

Volg de onderzoekers via het blog

FAQ

Link naar het eindrapport (2017)

Onderzoek naar walvisachtigen

Het eerste SCANS-onderzoek werd uitgevoerd in 1994, de tweede in 2005. Met de resultaten van SCANSIII kan het beheer voor de instandhouding van walvisachtigen geoptimaliseerd worden. Deze dieren kunnen sterk worden beïnvloed door de gevolgen van menselijke activiteiten op zee, zoals geluidsproductie of vervuiling.
Het onderzoeksgebied loopt van Noorwegen tot Portugal en strekt zich uit tot de wateren ten westen van Schotland. Het werk wordt uitgevoerd met drie schepen en zeven vliegtuigen, alle bemand met ervaren waarnemers van walvisachtigen, gedurende 30 dagen in juni en juli 2016.

Walvisachtigen tellen vanuit een vliegtuig

De vliegtuigtellingen worden gecoördineerd door Wageningen Marine Research en uitgevoerd in een aantal deelgebieden. In elk vliegtuig is een team van drie ervaren waarnemers aanwezig. Twee van hen kijken uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hebben. De derde waarnemer voert continu alle gegevens in die de waarnemers opnoemen.

Sighting left... porpoise, angle six two, cue body at surface, swimming direction one one zero, reaction no, dive no, normal swim.
Een waarnemer verslaat wat hij ziet - een ander voert de data in

Hoe groot zijn de populaties in zee?

De gegevens uit de tellingen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Het belangrijkste doel is de bescherming van walvisachtigen, zowel nationaal als internationaal. Nationaal kun je bijvoorbeeld het aantal gestrande bruinvissen in perspectief plaatsen: hoe verhoudt zich het aantal dode gestrande bruinvissen tot de populatie in zee?. Zo kunnen de resultaten een idee geven van het kwantitatief belang van een gebied voor een soort.

Dwergvinvis (foto: Sander Lagerveld)
Dwergvinvis (foto: Sander Lagerveld)

Internationaal worden de resultaten van SCANS gebruikt voor de eerste 'Intermediate Assessment' voor de Europese Kaderrichtlijn Marien (Marine Strategy Framework Directive) die 2017 moet verschijnen. Dit geeft een beschrijving van de status van een aantal soorten zeezoogdieren in Europese wateren, afgezet tegen beleidsdoelstellingen die streven naar een zogenaamde 'Good Environmental Status'. De Intermediate Assessment kwantificeert ontwikkelingen in aantallen, waarbij met name afnames een belangrijke signaalfunctie hebben.

Een kaart van het onderzoeksgebied: de blokken met cijfers worden gemonitord met schepen, de blokken met letters met vliegtuigen.
Een kaart van het onderzoeksgebied: de blokken met cijfers worden gemonitord met schepen, de blokken met letters met vliegtuigen.

Nieuws:

Meer informatie: