Nieuws

Landelijke registratie van landschapselementen lijkt haalbaar

Gepubliceerd op
13 december 2016

Landschapselementen in het landelijk gebied zijn belangrijk. Zowel de Landschapsbrief van de staatssecretaris van EZ van oktober 2016, als het advies ‘Verbindend landschap’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur van november 2016 onderstreept het belang van het landschap. De RLI wijst daarbij ook op de verantwoordelijkheid van de overheid om de kwaliteit van het landschap te borgen. Ondanks de relevantie van landschapselementen, ontbreekt het aan een goede registratie ervan. Anne van Doorn van Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft nu in samenwerking met LandschappenNL in opdracht van het ministerie van EZ een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijkheden om deze registratie in te voeren.

Landelijke basisregistratie

De haalbaarheidsstudie van Alterra en LandschappenNL toont een drietal
varianten voor registratie. Op dit moment is er al een registratie via
vergroening GLB en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB). Daarnaast is er de optie van een basisregistratie. Hierbij wordt gezorgd voor een infrastructuur van ruimtelijke data met een gemeenschappelijke bronhouder die registreert op basis van aangeboden gegevens van landschapselementen. “Het risico hiervan is dat je als overheid voor het inzamelen van gegevens, en dus voor de uitvoering van je beleid, afhankelijk bent van derden, waardoor de effectiviteit beperkt is,” zegt Anne van Doorn. “Als je de registratie goed wilt opzetten moet je toewerken naar een landelijke basisregistratie met een bronhouder die zorgt voor volledige inwinning van alle relevante gegevens.”

Beleidsambitie waarmaken

Deze laatste variant vraagt wel een eenmalige investering van € 4,68 miljoen met € 1,8 miljoen aan jaarlijkse beheerkosten. “Daar staat tegenover,” zegt Anne van Doorn, “dat je zo boeren effectief kunt stimuleren om tot een groener en meer landschapsvriendelijk beheer te komen. Ook ketenpartijen als Friesland Campina en (decentrale) overheden kunnen zo hun beleidsambities op het gebied van landschap waar maken. Vanwege de kosten kan ik me voorstellen dat de overheid in eerste instantie kiest voor een eenvoudige, vrijwillige basisregistratie, en van daaruit toewerkt naar een verplichte, landelijke registratie van alle waardevolle landschapselementen."