Publicaties

Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land

Winkelman, J.E.; Kistenkas, F.H.; Epe, M.J.

Samenvatting

Uit dit literatuuronderzoek komt naar voren dat windturbines aanzienlijke effecten kunnen hebben op vleermuizen en vogels in de zin van aantallen aanvaringsslachtoffers, mate van verstoring en/of barrièrewerking. Omdat vleermuizen en vogels onder andere bescherming genieten vanwege de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet is het bij de ontwikkeling van windturbineparken van belang vooraf voldoende rekening te houden met deze effecten. Voor het verkrijgen van een ontheffing of vergunning moet namelijk voldaan worden aan een aantal strikte voorwaarden uit voornoemde wetgeving. Voor elk te ontwikkelen windturbinepark is daarom essentieel om vroegtijdig ecologisch goed opgezet onderzoek in te zetten