Project

Vangst- en dodingsmethoden in de zeevisserij

De Stichting Vissenbescherming maakt zich zorgen over het welzijn van in zee gevangen vis. Zij wil zich inzetten voor het ontwikkelen van een viskeurmerk dat aandacht heeft voor vissenwelzijnsaspecten. De stichting Vissenbescherming heeft daartoe de hulp van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR ingeroepen.

In totaal deden 19 studenten voor de Wetenschapswinkel Wageningen UR (literatuur)onderzoek naar:

  • Kansen en barrières voor het ontwikkelen van een vissenwelzijnskeurmerk
  • Het welzijn van vissen (met name platvis) in relatie tot de visserij

Zo blijkt dat de aandacht voor het onderwerp vissenwelzijn in de laatste decennia is gegroeid. Onderzoek naar kansen en barrières voor een vissenwelzijnskeurmerk laat zien dat:

  1. maatschappelijke aandacht voor vissenwelzijn
  2. bekendheid met initiatieven vanuit de visserijsector en
  3. de ontwikkeling van een betrouwbare en valide certificering

noodzakelijke voorwaarden vormen voor het ontwikkelen van een vissenwelzijnskeurmerk.

Diereigen aanpassingsgedrag

Uit literatuuronderzoek van de studenten komen 11 risicofactoren naar voren die impact lijken te hebben op het welzijn van in zee gevangen (plat)vis.
Voorbeelden van deze risicofactoren zijn de snelheid waarmee gevist wordt, het aantal stenen in het net, de hoeveelheid bijvangst en het al of niet verdoven van de vis aan boord van het schip voordat de vis gedood wordt.
Experimenteel onderzoek werd opgezet om te zoeken naar diereigen aanpassingsgedrag bij platvis (tong, schol en schar). Camouflagegedrag en ingraafgedrag van de schol werd bestudeerd. Er is meer onderzoek nodig om de waarde van deze gedragingen als mogelijke indicatoren vast te kunnen stellen.

Ingraafgedrag van tong (Laan, 2015)
Ingraafgedrag van tong (Laan, 2015)

Win-win situatie

De Wetenschapswinkel van Wageningen UR adviseert de Stichting Vissenbescherming ervoor te pleiten overwegingen ten gunste van een diervriendelijker visserij te betrekken bij het beleid dat gericht is op verduurzaming van visserijtechnieken. Daarbij benadrukken de onderzoekers het belang van een constructieve dialoog tussen visserijsector, wetenschap en NGO’s. In zo’n dialoog kan gezocht worden naar ‘win-win-situaties’, waarbij verbeteringen in vissenwelzijn ook gunstig blijken voor de bedrijfsvoering.

Begin van vruchtbare dialoog

In een afsluitende bijeenkomst organiseerden studenten van Wageningen UR een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers uit de visserij, de wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties. In deze bijeenkomst werd geluisterd naar elkaars standpunten. Belangrijke conclusie was dat men in gesprek wil gaan over de wensen en problemen die er zijn op het gebied van verbetering van het welzijn van vissen tijdens de vangst. 
Daarmee is een eerste stap gezet op weg naar een vruchtbare dialoog.