Nieuws

Waterwijzers voor klimaatrobuust inrichten landelijk gebied

Gepubliceerd op
19 oktober 2018

Hoe groot is de achteruitgang van gewassen of de biodiversiteit als de waterhuishouding niet optimaal is? Wat is de invloed van grondwateronttrekking op de vegetatie? Wat is de invloed van extreme natheid of droogte, of van zoutovermaat? Kortom: hoe richt ik mijn gebied zo klimaatrobuust mogelijk in? Al deze vragen worden vanaf nu beantwoord door de Waterwijzer.

Onlangs zijn twee instrumenten voor het klimaatrobuust inrichten van de waterhuishouding van een gebied gelanceerd: de Waterwijzer Natuur en de Waterwijzer Landbouw. In deze instrumenten is alle relevante kennis bij elkaar gebracht die in de afgelopen jaren door het wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland, is de stuwende kracht achter deze grote, meerjarige samenwerking aan de Waterwijzers. STOWA heeft de benodigde partijen hiervoor samengebracht: van waterschappen en Rijksoverheid tot organisaties rond landbouw en natuur en kennisinstituten als Wageningen Environmental Research (WENR) en KWR.

De Waterwijzer Landbouw

De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor het bepalen van het effect van veranderingen in hydrologische condities op gewasopbrengsten. Deze veranderingen kunnen worden veroorzaakt door waterbeheer, herinrichtingsprojecten, (drink)waterwinningen, maar ook door het klimaat. Gewassen en de agrarische bedrijfsvoering stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding. De waterwijzer geeft een reproduceerbare inschatting van het effect, in termen van indirecte en directe effecten waarbij de directe effecten verder zijn uitgesplist naar aandeel in droogtestress, zuurstofstress of zoutstress. De waterwijzer landbouw is te vinden op de website van WENR.

De Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer Natuur is een methode waarmee gebruikers schade aan de natuur kunnen vaststellen als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding en klimaatverandering. Deze waterwijzer helpt ook bij het zoeken naar hydrologische maatregelen waarbij de natuur het beste gedijt. De Waterwijzer Natuur kan worden gebruikt voor het toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen en het beoordelen of deze doelen bij klimaatverandering nog haalbaar zijn. Ook kan hij worden gebruikt voor het vinden van geschikte locaties voor natuurontwikkeling en het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur. De Waterwijzer Natuur is te vinden op de website van KWR.