Nieuws

Kringlooplandbouw – van visie naar monitoring en evaluatie

Gepubliceerd op
5 september 2019

In september 2018 heeft minister Schouten haar visie uitgebracht over Kringlooplandbouw. Om te kunnen volgen wat de voortgang is in het bereiken van de in de visie aangegeven doelen, is het nodig om deze vanaf het begin te monitoren en mede op basis van de verzamelde gegevens te evalueren.

De omslag naar kringlooplandbouw heeft het karakter van een maatschappelijke transitie, waarbij het gaat om een fundamentele structuurverandering van het landbouwsysteem, op meerdere doelstellingen tegelijkertijd en met inbegrip van verandering van onderliggende paradigma’s en manieren van denken. Een dergelijke transitie vraagt een specifieke wijze van monitoring en evaluatie. In dit rapport heeft de Wageningen University & Research (WUR) een voorstel gedaan voor de manier waarop het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) monitoring en evaluatie van kringlooplandbouw op kan zetten. Dit is op verzoek van LNV gericht op vijf onderwerpen: mest, vee, klimaat, biodiversiteit, voedsel. Daarbij wordt voortgebouwd op monitoringssystemen die er al zijn in Nederland en op ervaringen met evaluaties van andere transitieprocessen.