Nieuws

Aandacht voor omgeving bij slootbeheer

Gepubliceerd op
1 juni 2016

Koeien & Kansen ontwikkelt de BedrijfsWaterWijzer die melkveehouders ondersteunt bij het verbeteren van het waterbeheer op hun bedrijf. Het waterbeheer wordt aan de hand van verschillende modules aan de keukentafel besproken bij de Koeien & Kansen deelnemers. Aan dit gesprek neemt ook het waterschap en de bedrijfsadviseur van de ondernemer deel. Dit levert inspirerende voorbeelden op van een goede afstemming tussen waterbeheer en omgeving.

Een van de inspirende voorbeelden dat tijdens de bezoekronde naar voren kwam was het verhaal van de Koeien & Kansen-deelnemer Houbraken uit Bergeijk. Het bedrijfsareaal van dit bedrijf wordt doorsneden door de beek de Keersop. Dit is een zijbeek van de Dommel waarvan de ecologische waterkwaliteit wordt gewaardeerd, mede doordat de Beekprik, een zeldzame vis, er voorkomt. Langs de beek bevinden zich de laagste delen van de percelen. De perceelsloten wateren (dwars) af op de beek via stuwtjes die door de veehouder zelf ingesteld kunnen worden om in het voorjaar eventueel water vast te houden. In natte perioden is de afvoer echter beperkt door de afvoercapaciteit van de Keersop, door meandering verderop, en doordat er maar beperkt wordt ‘gemaaid’ in de Keersop. Dit zorgt voor de gewenste ecologische omgeving voor de Beekprik.

Nieuwe methode van beekmaaien

Om de wateroverlast te beperken en toch de ecologische kwaliteit te behouden is een nieuwe methode van ‘beekmaaien’ ontwikkeld, waarbij alleen de begroeiing in het midden van de beek wordt gemaaid voor voldoende waterafvoer, en waarbij de begroeiing langs de kant blijft staan voor ecologische doelen. Onderstaande film geeft een korte impressie van deze aanpak.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Ecologisch slootmaaien in Veenweidegebied

Hoewel de gebieden in Nederland erg verschillend zijn, is opvallend dat ook in het Veenweidegebied, waar juist ook de waterafvoer belangrijk is, een vorm van ‘ecologisch slootmaaien’ wordt toegepast. Dit gebeurt om de ecologische waarde van de sloot(kant) zoveel mogelijk te behouden. Daarom wordt in het veenweidegebied steeds meer het zogenaamde ‘ecologisch slootbeheer toegepast’, waarbij alleen in het midden van de sloot een geul gebaggerd wordt en met een speciaal ontwikkelde ecologische slootreiniger de kanten gespaard worden bij het maaien. Dit voorbeeld kwam tijdens het gesprek bij deelnemer Marinus de Vries in het Veenweidegebied naar voren. Op de openingsfoto is te zien hoe de machine wel het slootmaaisel verwijdert, maar de slootkant spaart.

Omgevingsgericht waterbeheer in Zuid Limburg  

Een ander voorbeeld van omgevingsgericht waterbeheer komt voort uit het bedrijfsbezoek bij maatschap Van Hoven in Eckelrade (Zuid Limburg). In het heuvelland speelt erosie een rol bij het landgebruik. Daarom wordt nauwkeurig omgegaan met grondbewerking en vinden er bijvoorbeeld geen kerende grondbewerkingen plaats op hellingen. Desondanks heeft een maïsperceel op afstand in Rijmerstock in het verleden bij een zware regenbui tot overlast van slib geleid bij huizen die aan de onderkant langs het perceel grenzen. Om dit probleem te voorkomen wordt sindsdien permanent een ruime grasstrook gehandhaafd. Het beperken van afspoeling (en waar relevant erosie) is een belangrijk onderdeel van de BedrijfsWaterWijzer van deze ondernemer.