Nieuws

Aandeel innoverende agrarisch ondernemers stabiel

Gepubliceerd op
7 december 2015

Ten opzichte van 2012 bleef het aandeel vernieuwende bedrijven (innovators plus volgers) in 2013 met 14% gelijk. Hierdoor is de doelstelling van het ministerie van Economische Zaken van 15% innoverende bedrijven nog niet gehaald. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor van LEI Wageningen UR, een jaarlijkse monitoring van het innovatiegedrag in de land- en tuinbouw.

In de akkerbouw, melkveehouderij en varkenshouderij nam het aandeel vernieuwers toe ten opzichte van 2012. Het aandeel bedrijven dat een innovatie doorvoerde die nieuw is voor de sector (innovatoren) bedroeg ongeveer 2%. Het overgrote deel van de innovaties heeft betrekking op procesinnovaties, zoals GPS-gestuurde apparatuur in de akkerbouw of nieuwe voer- of melkinstallaties in de melkveehouderij. In de akkerbouw was het aandeel vernieuwende bedrijven met bijna 25% het hoogst. De glastuinbouw blijft de sector met relatief veel echte innovators (4% in 2013). Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling van nieuwe rassen bloemen en planten.

Bedrijven die in 2013 tot de groep innovatoren of vroege volgers behoorden, behoorden in de jaren daarvoor ook relatief vaak tot deze groep. Ook zijn de bedrijven uit deze groep gemiddeld groter van
omvang en realiseren ze een hoger inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid.