Nieuws

Aangepast Bedrijfsadviessysteem (BAS) voor ‘nieuw’ GLB

Gepubliceerd op
27 februari 2015

Door aan te sluiten bij bestaande certificeringssystemen kan een bedrijfsadviessysteem worden geïmplementeerd dat geen extra administratieve lasten voor de agrariër met zich meebrengt en waarbij hij toegang heeft tot goed advies. LEI Wageningen UR heeft voor het ministerie van Economische Zaken een studie uitgevoerd naar de invulling van een bedrijfsadviessysteem, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het bedrijfsadviessysteem moet borgen dat agrariërs goede adviezen kunnen inwinnen voor hun bedrijf en het GLB.

Het LEI heeft verschillende opties voor de invulling van het bedrijfsadviessysteem onderzocht: naast de gekozen invulling werd ook subsidieverstrekking en het speciaal voor dit doel oprichten van één of meer opleidings- en certificeringsinstituten meegenomen. Het opzetten van een opleidings- en certificeringsinstituut alleen voor dit doel zou tot extra kosten en mogelijk hogere tarieven voor agrariërs leiden, waardoor deze optie niet de voorkeur heeft. Door aansluiting bij een bestaand certificeringssysteem kan toch de vereiste kwaliteit worden gewaarborgd.

Cross Compliance

De optie van subsidieverstrekking zoals dat in het verleden gebeurde, is niet meer aan de orde. Het maximale subsidiebedrag van € 1.500 per advies is niet van doorslaggevend belang voor de continuïteit van bedrijven. Voor veel bedrijven is dit bedrag gering in vergelijking met het bedrag aan betalingsrechten dat zij bij het voldoen aan de voorwaarden zullen ontvangen. Het gaat hier met name om Cross Compliance: randvoorwaarden voor duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en natuurbehoud. Wel mag door het wegvallen van de subsidie worden verwacht dat  boeren minder gestructureerd kijken of ze zich wel aan die randvoorwaarden houden.