Nieuws

Aanvullende gegevens Bodemkundig Informatie Systeem in 2018

Gepubliceerd op
22 augustus 2019

Sinds 2010 worden er voor het Bodemkundig Informatie Systeem gegevens verzameld en geanalyseerd van hydrofysische eigenschappen van bodems. In een recent verschenen rapport zijn de gegevens van meer dan 200 bodemmonsters toegevoegd aan de databank van het systeem.

Jaarlijkse uitbreiding van gegevens

Jaarlijks worden er nieuwe gegevens verzameld voor het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2018 zijn hydrofysische gegevens van in totaal 217 bodemmonsters ondergebracht in BIS. Daar waar de oudere Staringreeks de gemiddelde bodemfysische karakteristieken voor de onderscheiden 18 boven- en 18 ondergronden in Nederland vermeldt, geeft de data in BIS de gegevens per gemeten monster, hetgeen meer opschalingsmogelijkheden geeft en een bredere toepassing mogelijk maakt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wensen van gebruikers.

Transporteigenschappen van de bodem

Hydrofysische eigenschappen van de bodem zijn dè eigenschappen die de interactie tussen water en bodem beschrijven. Water vormt het voornaamste transportmedium van opgeloste stoffen in de bodem, zoals nitraten, fosfaten, zouten, pesticiden, antibiotica, organisch materiaal. Daarom zijn hydrofysische bodemgegevens ook voor het transportgedrag voor deze stoffen van groot belang. Voorbeelden hydrofysische bodemgegevens zijn waterretentie, waterdoorlatendheid, krimp en zwel, organisch stofgehalte, korrelgrootteverdeling (textuur), bodemaggregatie en macroporiën (structuur), dichtheid, en capillaire opstijging.

Brede toepassing

Het brede toepassingsgebied van de hydrofysische eigenschappen resulteert in een grote behoefte aan actuele gegevens van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld voor toepassing bij modellen. Omdat de huidige databases nog onvoldoende opschalingsmogelijkheden bieden, worden in dit project elk jaar systematisch nieuwe, kwalitatief hoogwaardige gegevens toegevoegd aan het Bodemkundig Informatie Systeem. Vanwege het grote maatschappelijke belang worden de hydrofysische bodemgegevens momenteel geschikt gemaakt voor opname in de BRO (Basisregistratie Ondergrond). De verzameling van deze gegevens vormt daarmee een wettelijke taak. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt bronhouder van deze gegevens. De gegevens worden naar verwachting vanaf 2020 in de BRO ondergebracht.

Vervolgonderzoek

De kennis van de huidige opschalingseenheden in BIS is gebaseerd op minimaal drie locaties per eenheid. In de nabije toekomst word gestreefd naar tenminste tien locaties per opschalingseenheid, zodat meer inzicht wordt verkregen in de spreiding tussen en binnen de eenheden. Ook daarna is het nodig om de data te blijven verzamelen en te vernieuwen, omdat bodems zeer divers zijn en in de tijd aan (meestal langzame) veranderingen onderhevig zijn.

Lees meer in dit dossier