Persbericht

Acht miljoen voor klimaat, water en bodem

Gepubliceerd op
14 december 2016

Dinsdag 13 december is de samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen in kennisprogramma Lumbricus beklonken. In sociëteit Nieuwspoort (Den Haag) zegde minister Schultz bij de bestuurlijke aftrap van het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond (KIBO) een bijdrage van het ministerie ter hoogte van twee miljoen euro toe en overhandigde op symbolische wijze de samenwerkingsovereenkomst aan de samenwerkende partners.

Hoog Nederland is voor een groot deel afhankelijk van regenwater. Water inlaten uit de rivieren is hier immers niet of beperkt mogelijk. Onder andere landbouw en natuur, maar ook recreatie, de regionale economie en stedenbouw kunnen niet zonder voldoende en schoon water. Als gevolg van de klimaatveranderingen is dat niet altijd en overal meer voorhanden. Soms is er veel te veel, soms juist een groot tekort. Een gezonde bodem kan helpen bij dit probleem. Bij het werken aan een klimaatrobuuste inrichting kunnen water en bodem namelijk niet los van elkaar gezien worden. De hoeveelheid en de kwaliteit van het water in beken en sloten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de bodem. Een gezonde bodem houdt meer water vast!

Hoge zandgronden

Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus is een initiatief van de waterschappen Aa en Maas en Vechtstromen, waarin zij samen met een twintigtal partners uit met name Noord-Brabant, Limburg en Overijssel intensief samenwerken aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Het programma focust zich op oost en zuid Nederland. Door de klimaatverandering doen zich daar steeds vaker typische problemen zoals droogte(schade), afvoerpieken en bodemverdichting voor, met flinke (economische) schade als gevolg.

Met een gezamenlijke benadering werken de partners in Lumbricus aan structurele oplossingen voor deze problematiek. In twee proeftuinen in Brabant-Limburg en Overijssel worden innovatieve maatregelen op het gebied van bodem en water concreet in praktijk gebracht. Nieuwe kennis wordt opgedaan en maatregelen en instrumenten worden gebundeld tot een integrale aanpak die werkt.

Bouwen met natuur

Lumbricus onderzoekt daarnaast hoe in het waterbeheer beter gebruik kan worden gemaakt van natuurlijke processen. Door te ‘bouwen met de natuur’ verbetert het natuurlijke karakter van beken en rivieren - en tegelijk de waterkwaliteit.

Het bijzondere van Lumbricus is dat kennisinstituten, universiteiten, bedrijfsleven en overheid samen werken aan kennisontwikkeling en deze direct toepassen in de praktijk. Het totale programma heeft een looptijd van vijf jaar en kost acht miljoen euro. Van dit bedrag wordt zes miljoen euro opgebracht door de consortiumpartners. Het ministerie van I&M draagt twee miljoen euro bij. Met de samenwerkingsovereenkomst en de bijdrage van het ministerie, kan het kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus daadwerkelijk van start.

Samenwerkingspartners

Samenwerkende partijen in Lumbricus zijn:
Alterra, De Bakelse Stroom, Deltares, Future Water, KnowH2O, KWR Watercycle Research Institute, Louis Bolk Instituut, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Radboud Universiteit, STOWA, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, waterschap Aa en Maas, waterschap Drents Overijsselse Delta, waterschap Peel en Maasvallei (na 1 januari 2017: waterschap Limburg) en waterschap Vechtstromen.

Waterschap Vechtstromen verzorgt namens de samenwerkende partners de coördinatie van het kennis- en onderzoeksprogramma.