Nieuws

Achtergrondrapportages voor de Vogel- en Habitatrichtlijn

Gepubliceerd op
25 juni 2015

De WOT Natuur en Milieu heeft twee rapporten uitgebracht met achtergrondgegevens voor de landelijke rapportage op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn en voor de gebiedenrapportage. Onderzoekers van Alterra Wageningen UR en Sovon hebben de benodigde gegevens verzameld, geanalyseerd en gedocumenteerd.

Leefgebieden van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten

Voor de gebiedenrapportage volgens het Standaardgegevensformulier Natura 2000 moeten elementen van het leefgebied van soorten worden beoordeeld. In WOt-technical report 31 is gepubliceerde leefgebiedinformatie van vogels en habitatrichtlijnsoorten samengebracht en gestructureerd in een database waarbij onderscheid is gemaakt in kenmerken van compositie (soortensamenstelling), structuur (fysieke componenten, terreinelementen) en functie (processen en drukfactoren).

Structuur en functie van habitattypen

Zesjaarlijks wordt gerapporteerd over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten. De staat van instandhouding wordt beoordeeld op grond van vier parameters. De werkwijze om de alleen voor habitattypen relevante parameter Structuur & Functie inclusief typische soorten te beoordelen, wordt overgelaten aan de lidstaten. WOt-technical report 33 documenteert de werkwijze waarmee deze parameter door Nederland in 2013 is beoordeeld en gerapporteerd.