Nieuws

Achterhoek wordt nog groener

Gepubliceerd op
9 juli 2014

Wat is de toekomst van het cultuurlandschap in de Achterhoek? Welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen komen op het gebied af? Het praktijknetwerk ‘GLB brengt variatie in het landschap’ bereidt onder andere het gebied voor op de nieuwe ontwikkelingen in landschapsbeheer en vergroening binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU. Hein Korevaar en Rob Geerts, onderzoekers bij Wageningen UR, waren de afgelopen drie jaar als adviseurs betrokken bij een GLB pilot in Winterswijk. Vooruitlopend op het nieuwe GLB in 2016 hebben vier gebieden in Nederland, waaronder Winterswijk, geoefend met 'vergroening' op de landbouwbedrijven. De ervaringen worden gebruikt om vergroening in de hele Achterhoek gestalte te geven.

In het afgelopen half jaar organiseerde het netwerk 'GLB brengt variatie in het landschap' bijeenkomsten om de verschillende agrarische natuurverenigingen, boeren en burgers te wijzen op het veranderende beleid voor landschapsbeheer en GLB, zodat alle partijen zich hierop kunnen voorbereiden. Het achterliggende doel van het netwerk is dat grondgebruikers in de toekomst vergroeningsmaatregelen treffen, die passen binnen de verschillende landschapstypen in de Achterhoek.

Collectief aan zet

Gedurende de looptijd van het netwerk vanaf 2012 veranderde het beleid rond GLB en de inpassing van vergroeningsmaatregelen regelmatig. Ook de uitvoering van subsidieaanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kende veel onduidelijkheden in de laatste jaren. Er is een belangrijke rol voor de collectieven. In de Achterhoek is dat VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek), een collectief van zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek en Liemers, dat vanaf 2016 bij de invoering van de subsidieaanvraag nieuwe stijl, uitvoeringsorgaan is. Dat betekent dat de samenwerkende overheden fungeren als subsidieverlener en het collectief als begunstigde.

Agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl

In dit proces staat de streek centraal en moet er rekening gehouden worden met integraliteit. Dat betekent dat maatregelen samenhang kennen met het gebied en andere beheerders en gebiedsdoelen. Er moet binnen het agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl rekening gehouden worden met verzachten van effecten van klimaatveranderingen, verbeteren van grond- en waterkwaliteit, behoud van landschap en versterken van biodiversiteit. Naast agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl verandert ook de uitbetaling van GLB. Van ontkoppelde inkomenssteun naar gelijke hectarebetaling. Dit moet uiteindelijk leiden tot gelijke betalingen in 2019 van € 270, per hectare en € 120,- per hectare vergroeningspremie. Met agrarisch natuurbeheer nieuwe stijl en vergroening in het vernieuwde GLB zijn er mogelijk zinvolle combinaties te maken die elkaar kunnen versterken in effectiviteit van maatregelen ten gunste van de biodiversiteit.

Samen aan de slag in het gebied

Het collectief VALA heeft de ambitie om het uitvoeringsorgaan te zijn van groene en blauwe diensten. Men werkt aan het opstellen van een kansenkaart en gebiedsaanbod voor de Achterhoek, waarbij de GLB pilot Winterswijk als voorbeeldfunctie, een belangrijke rol speelt. VALA is bezig met het opzetten van een loketfunctie op het gebied van landschap en natuur en gaat op zoek naar financieringsmodellen voor landschapsonderhoud. In het netwerk 'GLB brengt variatie in het landschap' werkt het collectief aan instrumenten, die kunnen helpen bij het optimaal inpassen van vergroeningsmaatregelen bij agrariërs in het gebied.