Nieuws

Actieprogramma Klimaatadaptief bouwen van start; informatiebijeenkomst op 29 maart

Gepubliceerd op
15 februari 2018

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Dit biedt grote kansen om, overal waar de schop de grond in gaat, tijdig in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen. Het ‘Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ kan daarbij behulpzaam zijn. In dit programma werkt Wageningen Environmental Research (WENR) samen met Platform31, Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen en de Bouwcampus aan de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen voor individuele, concrete bouwopgaven.

“Voor het actieprogramma zijn we op zoek naar concrete projecten,” zegt projectleider Gerben Mol van WENR. “Het gaat om projecten in stedelijk gebied, omdat problemen als waterberging hitte en droogte hier anders zijn dan in het buitengebied. Binnen die randvoorwaarde zijn allerlei projecten mogelijk: het vervangen van riolering, het realiseren van nieuwbouw, de renovatie of herontwikkeling van bestaande bebouwing, de vernieuwing van de openbare ruimte en werkzaamheden aan het watersysteem, zoals het aanleggen van duikers, gemalen of leidingen, of het verduurzamen van de woningvoorraad van woningcorporaties. Belangrijk is wel dat de projecten als voorbeeld kunnen dienen, dus als de innovatieve oplossingen die we voor deze projecten bedenken ook elders toepasbaar gemaakt kunnen worden.”

Voor iedereen die betrokken is bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol kan spelen (en dat zijn eigenlijk alle bouwprojecten die op dit moment op stapel staan of in uitvoering zijn), vindt op 29 maart een bijeenkomst plaats waarin we het actieprogramma samen met u vorm en inhoud willen geven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij gerben.mol@wur.nl of martijn.kramer@platform31.nl.