Nieuws

Acties ter verbetering van de graslandproductie

Gepubliceerd op
30 juni 2016

Sinds 2013 zoeken deelnemers en onderzoekers in het project Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren. Zij doen dit gezamelijk onder het motto ‘Naar een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht, namelijk het evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om uiteindelijk toe te werken naar een haalbaar hogere productie.

Met de bodemcheck, ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR, beoordeel je systematisch je bodem aan de hand van kringloopcijfers, kuil- en bodemanalyses en de bodemconditiescore in het veld.

Kuil- en bodemanalyses

Deze uitslagen samen met de kuilanalyses van gras laten zien wat
bodem en bemesting voor grasgroei betekenen. Vooral de samenstelling van elementen in de eerste snede kan een indicatie zijn voor noodzaak
tot veranderingen in bemesting en bodembeheer. Hetzelfde geldt voor
(uitgebreide) bodemanalyses. Daarbij zijn de streefwaardes verschillend per grondsoort.

Bodemconditiescore

Bij het beoordelen van de bodemkwaliteit worden zes onderdelen onderscheiden: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling. Organische stof en bodemchemie worden al meegenomen bij de beoordeling van de bodemanalyses. De andere vier onderdelen worden beoordeeld in de bodemconditiescore.

Ervaringen vanuit Koeien & Kansen-bedrijven

De bodemkwaliteit is op enkele Koeien & Kansen-bedrijven geïnventariseerd. Eerst aan de keukentafel om de cijfers van kuil- en bodemanalyses te ontrafelen en vervolgens het veld in met een spade. Op elk bedrijf konden wel actiepunten worden benoemd. Dit varieerde van gericht zwavel en/of kali (bij)bemesten op enkele percelen tot het telen van grasklaver op percelen met lage NLV.
Daarna werd gemeten op percelen die gekozen waren op basis van de aandachtspunten van het betreffende bedrijf. De bodemconditiescore werd vervolgens in verband gebracht met de opbrengstwaarnemingen. Was een lage gewasopbrengst een gevolg van een slechte bodemkwaliteit? En dankt een productief perceel zijn hoge gewasopbrengst aan een goede bodemkwaliteit? Helaas gaat dit vaak niet direct op. Toch blijft inzicht in de bodemkwaliteit zinvol om het bodem- en gewasmanagement te verbeteren. De combinatie van ‘kille cijfers’ aan de keukentafel en het observeren van de bodem in het veld inspireert tot nadenken en acties tot verbeteringen.

Checklist voor analyses effectief hulpmiddel

De checklist voor kuil- en bodemanalyses en de waarnemingen onder
de zode aan de hand van de bodemconditiescore bieden waardevolle
aanknopingspunten voor de veehouder om de gewasproductie te verhogen door maatwerk in de bemesting en het beheer van de bodem.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten over de het verbeteren van de grasproductie. Lees het gehele artikel 'Handvaten om grasproductie te verbeteren' in de laatste nieuwsbrief, nummer 44, juni 2016 van Koeien en Kansen. In deze brief vindt u nog meer nieuws vanuit het project Koeien & Kansen. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.