Nieuws

Activiteiten voor Basisregistratie Ondergrond zijn vanaf 2018 wettelijke taak

Gepubliceerd op
9 april 2018

Vanaf 2018 zijn de activiteiten voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. De activiteiten betreffen veldbodemkundig onderzoek, en het maken en actualiseren van bodem-, grondwatertrappen- en geomorfologische kaarten.

Basisregistratie Ondergrond

De BRO bevat gegevens over de diepe en de ondiepe ondergrond. Belangrijke gebruikers zijn overheden en het bedrijfsleven. De gegevens zijn onderverdeeld in zogenaamde registratieobjecten, zoals bodem- en grondonderzoek, grondwatergebruik, bodemkaart en geomorfologische kaart. Het bodemkundig deel is een wettelijk taak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die voortvloeit uit de Wet BRO en wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research. De activiteiten betreffen het realiseren van de landelijke voorziening BRO, het overbrengen van gegevens uit het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS Nederland) naar de BRO, de actualisatie van bodemkaart, grondwatertrappenkaart, geomorfologische kaart en bodemchemische en fysische gegevens.

BIS Nederland Symposium

Jaarlijks organiseert Wageningen Environmental Research een BIS Nederland Symposium voor onderzoekers en gebruikers. Dit jaar vond het symposium plaats op 13 maart. Behalve dat de actualisaties van de basisproducten, zoals de bodem- en de geomorfologische kaart aan de orde kwamen, stond het gebruik van de data en bodemkundige kennis centraal. Een aantal gebruikers liet zien waarom het beschikbaar hebben van bodemkundige informatie in hun projecten van belang is. Zo werden er voorbeelden getoond aan de hand van een ruimtelijk inrichtingsvraagstuk en een grootschalig infrastructuurproject. Ook werd uitvoerig stil gestaan bij de inzet van nieuwe technologie, zoals sensoren onder drones, om bodemkundige informatie te actualiseren. Ten slotte is het belang van het goed in kaart brengen van organisch stof benadrukt.

Lees meer in dit dossier