Nieuws

Actualisatie van de bodemkaart in Eemland laat veranderingen in veendikte zien

Gepubliceerd op
12 augustus 2019

Wageningen Environmental Research heeft de bodemkaart van de veengronden in Eemland geactualiseerd. Het blijkt dat van het areaal van de veengebieden voor een vijfde deel het bodemtype is veranderd. De veranderingen betreffen een wijziging naar bebouwd gebied, maar ook naar een andere bodemopbouw wat betreft veendiktes.

Bodemkaart van Nederland

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De informatie is voor veel toepassingen buitengewoon relevant, mits de gegevens actueel zijn. Wageningen Environmental Research (WENR) is gedelegeerd bronhouder van de bodemkaart en werkt sinds 2010 structureel aan de actualisatie van de kaart in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Veengebieden in Eemland

Het onderzoek richtte zich met name op de verbetering van de bodeminformatie van de veengebieden in Eemland, bestaande uit moerige gronden, en dunne en dikke veengronden. De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemeenheden met veenlagen ondiep in het profiel. Veenlagen slinken doordat het veen oxideert en inklinkt. Naarmate de gronden dieper ontwaterd zijn, nemen oxidatie en klink toe. Daardoor zal de veendikte afnemen en zullen na verloop van tijd bodemeenheden veranderen. Er is een veendiktekaart gemaakt voor de veengebieden en een geactualiseerde bodemkaart schaal 1 : 50.000 van deze gebieden. Verder heeft het onderzoek een dataset met 130 bodemkundige boormonsterbeschrijvingen opgeleverd die zijn opgenomen in de landelijke database van de BRO.

Lees meer in dit dossier