Nieuws

Advies over percentages voor mestverwerking in 2016

Gepubliceerd op
27 augustus 2015

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet heeft voor de staatssecretaris van Economische Zaken een advies uitgebracht over de verwerking van mest in 2016. Op basis hiervan zal de staatssecretaris vaststellen welk percentage van het mestoverschot per bedrijf moet worden verwerkt. De geadviseerde verwerkingspercentages variëren per regio, van circa 40 tot 80% voor regio’s Oost en Zuid tot 10% voor regio Overig.

Verplichte mestverwerking

Op 1 januari 2014 is in Nederland het stelsel van ‘verplichte mestverwerking’ ingevoerd om evenwicht op de mestmarkt te realiseren. De verplichting houdt in dat alle veebedrijven met een mestoverschot een deel van dat overschot verplicht moeten (laten) verwerken. Mestverwerking is (i) het exporteren van het fosfaat uit de mest naar het buitenland, en (ii) het zodanig bewerken van de mest dat het fosfaat uit de mest niet terugkeert naar de Nederlandse landbouw.

Protocol

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) baseert de percentages van mestverwerking op het ‘Protocol voor afleiding mestverwerkingspercentages; versie 01’.. Het protocol beschrijft de uitgangspunten, data, procedures, rekenregels en stappen om de mestverwerkingspercentages per regio af te leiden. Nederland is onderverdeeld in drie regio’s: Oost (Oost-Utrecht, Veluwe, Achterhoek, Salland en Twente), Zuid (Midden- en Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg) en Overig-Nederland.

Aannames percentages voor mestverwerking

De percentages voor mestverwerking worden berekend voor het volgende jaar of voor volgende jaren. De CDM moet daarom aannames maken over de verwachte mestplaatsingsruimte, over de verwachte mestproductie, en over de verwachte mestdistributie tussen bedrijven en tussen regio’s. Daarbij houdt men rekening met vrijstellingen voor verplichte mestverwerking en met het stelsel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’.

Percentages voor 2016

De geadviseerde mestverwerkingspercentages 2016 zijn voor het basisscenario 4% hoger voor de regio’s Oost en Zuid en 2% voor heel Nederland vergeleken met de percentages voor 2015. Afhankelijk van de uitgangspunten en aannames variëren de geadviseerde percentages voor mestverwerking per bedrijf voor regio Oost van 32 tot 78%, voor regio Zuid’ van 46 tot 88%, en voor regio ‘Overig’ van 2 tot 15%. Voor heel Nederland varieert het percentage van 24 tot 62%.