Nieuws

Aftrap van baanbrekend project voor het sluiten van kringlopen in de Europese landbouw

Gepubliceerd op
18 juli 2017

Op 1 juni is SYSTEMIC van start gegaan, een innovatief project waarin gedemonstreerd zal worden hoe op een economisch verantwoorde wijze nutriënten uit organische reststromen, zoals dierlijke mest, zuiveringsslib en voedselreststromen, gerecycled kunnen worden in de landbouw.

Stikstof, fosfor en kalium zijn de belangrijkste nutriënten voor gewassen. In de Europese landbouw wordt de helft van de stikstof en fosfor geproduceerd uit fossiele bronnen (zoals ruw fosfaat) of door gebruik te maken van grote hoeveelheden fossiele energie (zoals aardgas). In het huidige systeem gaat bovendien een groot deel van de waardevolle nutriënten verloren: door verbranding, storten van afval (zoals organische stof en stikstof), of verlies naar het oppervlaktewater met eutrofiëring tot gevolg (stikstof- en fosforaanrijking van grond en oppervlaktewater).

Afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen

De beperkte efficiëntie van het huidige systeem, in combinatie met bevolkingsgroei en een toename van de omvang van de veestapel, heeft belangrijke effecten op de bodem-, water- en luchtkwaliteit, en bedreigt de toekomst van de Europese landbouw. Het terugwinnen en hergebruik van nutriënten uit organisch afval, dierlijke mest en zuiveringsslib kan leiden tot een veel duurzamere situatie. SYSTEMIC draagt bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen, aan het verminderen van de emissies van broeikasgassen, en aan het verminderen van de bodem-, water- en luchtverontreiniging. SYSTEMIC zorgt voor productie en toepassing van meststoffen die passen bij de gewasbehoeften (in plaats van het uitrijden van onbewerkte dierlijke mest en slib), waarbij veehouders, industrie en waterschappen geholpen worden bij het verwerken van hun organische reststromen.

5 demonstratiebedrijven

Het SYSTEMIC-project laat in 5 demonstratieprojecten voor het eerst zien hoe nutriënten uit afval op een economisch verantwoorde manier herwonnen kunnen worden, en hoe er meststoffen van hoge kwaliteit uit geproduceerd kunnen worden. Het project zal tonen hoe via innovatieve technieken de behandeling van organische reststromen, dierlijke mest en zuiveringsslib naar een hoger plan getild kan worden, waarbij ook energie en nutriënten teruggewonnen worden. Op basis van de ervaringen bij de 5 demonstratiebedrijven zal het onderzoekteam business cases maken en die uitdragen bij andere bedrijven om zo te komen tot een uitbreiding van de nutriëntenterugwinning in Europa en de totstandkoming van een circulaire economie te faciliteren.

Consortium

SYSTEMIC is een consortium met 15 deelnemers. Dit project wordt financieel gesteund door het Horizon 2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie volgens subsidieovereenkomst 730400.