Persbericht

Agrarisch ondernemers weer iets positiever over de toekomst

Gepubliceerd op
10 november 2016

De Agro Vertrouwensindex is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 gestegen. Wel is deze lager dan hetzelfde kwartaal in 2015. De stemming over de huidige bedrijfssituatie is nagenoeg onveranderd, de verwachte toekomstige situatie steeg licht met vier punten. Een uitzondering vormen de ondernemers in de pluimveehouderij en opengrondstuinbouw; zij geven aan positiever gestemd te zijn over de huidige situatie en beide beoordelen de bedrijfssituatie voor over 2-3 jaar wat lager dan het vorige kwartaal.

Toekomstverwachting land- en tuinbouw

De stemming en de verwachte toekomstige situatie bepalen samen de Agro Vertrouwensindex. De melkveehouderij vertoont sinds eind vorig jaar een stijgende lijn als het gaat om de toekomstverwachting. Over de huidige situatie zijn ze na een duidelijke daling weer licht optimistischer. Wel zijn er nog altijd meer ondernemers die negatief oordelen over hun huidige situatie op het bedrijf dan dat ondernemers positief oordelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste enquêtes zijn ingevuld voor bekend werd dat de invoering van het fosfaatstelsel wordt uitgesteld. En alhoewel de opengrondtuinders positiever zijn over de huidige situatie, hebben ze duidelijk twijfels over de verwachte economische situatie. Ondernemers in deze sector verwachten een lichte stijging van de productie en opbrengstprijs en ook hogere kosten voor de komende 12 maanden.

Liquiditeitspositie agrarische sector

13% van de totale land- en tuinbouwbedrijven schat in dat hun huidige liquiditeitspositie zeer krap is, en 6% van alle bedrijven geeft aan dat ze deze zeer ruim inschatten. Met name ondernemers in de melkveehouderij en de varkenshouderij geven aan krap tot zeer krap te zitten. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het derde kwartaal van 2016. In de glastuinbouwsector geeft 36% van de ondernemers aan ruim in de liquiditeitsmiddelen te zitten. Daarachter volgen de pluimveehouders met 35%.

(*Figuur is exclusief neutrale score. Daarnaast zijn 'krap' en 'zeer krap' uitgedrukt in negatieve percentages)
(*Figuur is exclusief neutrale score. Daarnaast zijn 'krap' en 'zeer krap' uitgedrukt in negatieve percentages)

Agro Vertrouwensindex in Europa

Op Europees niveau wordt in de verschillende EU-lidstaten elk kwartaal een Agro Vertrouwensindex uitgezet. Onder andere in Duitsland, Zweden en België is het vertrouwen ook licht gestegen. In elk derde kwartaal wordt onder alle leden eenzelfde extra vraag gesteld. Dit jaar ging dat over de inschatting van de huidige liquiditeitspositie van het bedrijf. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de index vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.

Agro Vertrouwensindex.png