Persbericht

Agrarisch vertrouwen behoudt hoog peil; opmerkelijk veel ondernemers kijken positief om

Gepubliceerd op
27 juli 2017

De Agro Vertrouwensindex is in het tweede kwartaal van 2017 nagenoeg gelijk gebleven op een gemiddeld vrij hoog niveau. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het agrarisch bedrijf weergeeft, neemt met drie punten toe. Opvallend meer ondernemers kijken positief terug op de afgelopen 12 maanden dan bij de vorige kwartaalmeting. Daarentegen daalt de index over de verwachting voor over twee à drie jaar met drie punten.

De stemmingsindex en de index over de verwachtingen van ondernemers over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Deze index staat momenteel op een kleine 19 punten. Historisch gezien is dit een vrij hoog niveau. Per bedrijfstype lopen de ontwikkelingen wel uiteen. Het vertrouwen stijgt in dit kwartaal bij melkveehouders en akkerbouwers. Bij de pluimveehouders, glastuinders en varkenshouders wordt echter een flinke teruggang in vertrouwen genoteerd.

Stemmingsindex: huidige situatie bedrijf

Met name de melkveehouders en de ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn positiever over hun huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex). Ondernemers in de glastuinbouwsectoren zijn juist minder tevreden over de situatie op hun bedrijf. Deze index neemt met zeven punten af en is hiermee de sterkste daler dit kwartaal. Bij andere sectoren is de daling beperkt van omvang.

Toekomstverwachting land- en tuinbouw

De index over de toekomstverwachting daalt in de land- en tuinbouw met ruim drie punten. Die daling geldt niet voor de ondernemers in de akkerbouw. Met name de ondernemers in de pluimveesector denken negatiever over de economische bedrijfssituatie voor over twee à drie jaar. De index keldert hier met ruim 16 punten tot onder het nulpunt: er zijn meer pluimveehouders die negatieve verwachtingen hadden dan positieve.

Aan ondernemers is ook gevraagd naar hun mening over de bedrijfsvoering in de afgelopen 12 maanden. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2014 zijn er meer ondernemers die tevreden terugkijken op de afgelopen 12 maanden dan dat ze ontevreden zijn. De index steeg van -0,1 in 2014 naar 9,3 punten dit kwartaal. Met name de verkregen opbrengstprijzen verklaren deze stijging.

Niet alle ondernemers zijn even enthousiast over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden. Ondernemers die voor de korte termijn positieve verwachtingen hebben, zijn nog net in de meerderheid ten opzichte van ondernemers die een slechter jaar verwachten. De index daalde met één punt en staat na het tweede kwartaal van 2017 op een kleine drie punten.

agrimatie.PNG