Nieuws

Agrarische Liquiditeitsmonitor brengt kasstroom in beeld

Gepubliceerd op
31 mei 2017

Ondernemers en belanghebbenden vragen zich regelmatig af: hoe staat de agrarische sector er financieel voor? Gaat het slechter of beter? In hoeverre zijn bedrijven in staat om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen? Om een actueel en representatief beeld te geven op deze vragen, ontwikkelden Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO een liquiditeitsmonitor. De Liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Dit geeft een helder beeld van de ontwikkeling van de kasstroom op agrarische bedrijven. We starten nu met de Liquiditeitsmonitor melkveehouderij en zullen deze daarna uitrollen naar andere sectoren.

Dit bericht is integraal overgenomen van ABN AMRO

Melkveebedrijven verbeterden hun kaspositie met EUR 15.000

Melkveebedrijven stonden eind april gemiddeld EUR 5.600 in het rood op hun rekening-courant. Dat is een verbetering van EUR 15.000 ten opzichte van eind 2016, toen het saldo EUR 20.600 negatief was. De gemiddelde omvang van de referentiegroep is ruim 100 melkkoeien, waarmee de verbetering neer komt op EUR 150 per melkkoe. De belangrijkste oorzaak van deze positieve kasstroom  is de toegenomen melkprijs. Daarnaast ontvingen veel bedrijven nog toeslagrechten en werden melkgeld nabetalingen uitbetaald. De fosfaatreductieregeling leidde tot verhoogde inkomsten uit verkoop van vee. Naast de vee-gebonden kosten spelen in het voorjaar vooral de mestkosten een rol. Ten opzichte van de rekening-courantpositie april vorig jaar is de verbetering minder groot; EUR 4.500. Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven ABN AMRO “We zijn verheugd met dit herstel. Het bedrijfssaldo ligt sinds lange tijd weer boven het langjarig gemiddelde. Tegen de achtergrond van de verplichte fosfaat-reductie is een goede melkprijs een pleister op de wond. De komende maanden trekt de melkprijs waarschijnlijk nog wat aan maar worden ook kosten gemaakt voor het nieuwe groeiseizoen. Dus veel bedrijven zullen nog  wel wat spanning op de rekening courant blijven voelen.”

table.png

Bron: Wageningen Economic Research

Stand lopende rekening resultaat van de kasstroom

De ontwikkeling van de stand van de rekening-courant is een resultante van de bij- en afschrijvingen. Ook neveninkomsten en privéuitgaven zijn verwerkt. Deze stand werd ook beïnvloed doordat in deze periode oude rekeningen zijn betaald. De onbalans tussen inkomsten en uitgaven was vooral groot tussen mei en november 2016.  Dit leidde tot een dieptepunt van EUR -27.000 in november 2016. Daarna is herstel ingetreden. In de eerste 4 maanden van 2017 werd er gemiddeld EUR 119.000 per bedrijf aan melkgeld bijgeschreven, terwijl dat in dezelfde periode van 2016 nog om EUR 105.000 ging. Berntsen; “Het mooie aan deze publiek private samenwerking is dat we kennis, ervaring en data van Wageningen Economic Research en ABN AMRO beter benutten. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld ook nog een agrarische accountant aanhaakt”.

Er bestaan grote verschillen tussen melkveebedrijven op gebied van kasstroom. Inkomsten en uitgaven verschillen, maar ook de momenten waarop deze binnen het jaar vallen. Voor nadere informatie over deze verschillen en over de belangrijkste pijlers (melkprijs en saldo) onder de kasstroom verwijzen wij graag naar de publicatie op Agrimatie van Wageningen Economic Research