Agro Vertrouwensindex: vertrouwen melkveehouders sterk omlaag

Persbericht

Agro Vertrouwensindex: vertrouwen melkveehouders sterk omlaag

Gepubliceerd op
16 februari 2018

De Agro Vertrouwensindex kent ook over het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling. Ondanks de aanhoudende afname, is de absolute daling van het vertrouwen beperkt ten opzichte van begin 2017: -2 punten. Vooral melkveehouders hebben minder vertrouwen in hun onderneming (-9 punten). Ook het vertrouwen van glastuinbouwondernemers is iets gedaald. Andere sectoren hebben juist wat meer vertrouwen gekregen in hun onderneming, waarbij het toenemende vertrouwen in de varkenshouderij opvalt. De stemmingsindex en de index over de middellange termijn bepalen samen de Agro Vertrouwensindex.

Agro Vertrouwensindex

Stemmingsindex stabiel 

In het vierde kwartaal waren ondernemers redelijk positief over hun huidige bedrijfssituatie. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2017 is de stemmingsindex met 28 punten stabiel. De stemmingsindex bij melkveehouders daalde 4 punten en bij glastuinders 1,5 punt. Bij andere sectoren steeg de stemming over de huidige situatie. Varkenshouders en pluimveehouders noteerden de sterkste stijgingen met respectievelijk 8,5 en bijna 7 punten.

Middellange termijn verwachting naar beneden bijgesteld

Veel melkveehouders verwachten over 2 à 3 jaar moeilijkere tijden voor hun bedrijfsvoering. Ook de andere sectoren zijn minder positief maar de veranderingen zijn hier klein en de index blijft bij deze sectoren positief. Varkenshouders zijn op deze negatieve trend een uitzondering. In deze sector steeg de index wel iets maar bleef nog onder nul. Ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn van alle sectoren in het vierde kwartaal het meest optimistisch over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. De totale index voor de middellange termijn daalt al vanaf het begin van 2017 en is ten opzichte van het derde kwartaal met 1,5 punt afgenomen.

Melkveehouders negatiever

Het Agro Vertrouwen van melkveehouders daalde met 9 punten. Melkveehouders zijn over de huidige situatie, hoewel deze ook daalde (4 punten), nog best tevreden gezien het niveau waarop de index staat (30 punten). Voor de middellange termijn voorzien ondernemers in de melkveehouderij echter zware tijden. Dit kan worden geconcludeerd uit de stevige daling van de index die de toekomstige situatie op melkveebedrijven over 2 à 3 jaar aangeeft. De index daalde 12 punten naar -2.

Ondernemers werd ook gevraagd naar hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex vooruitkijkend); hoe zullen productie, opbrengstprijs, omzet, winst en kosten zich gaan ontwikkelen en uw bedrijf de komende 12 maanden gaan beïnvloeden? Hierover zijn melkveehouders zeer somber. De index daalde met 25 punten ten opzichte van een kwartaal eerder, naar een diepte record van -32 punten. Ondernemers verwachten lagere prijzen en lagere producties waardoor hun omzet en winst veel lager zullen uitpakken.

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)

Achtergrond Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici vragen vaak hoe de stemming is in de land- en tuinbouw. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Om betere, representatievere informatie over de stemming onder agrarisch ondernemers te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Deze enquête wordt vier maal per jaar gehouden. Elk derde kwartaal wordt een extra vraag in de enquête opgenomen. Dit jaar ging de vraag over de liquiditeitspositie van de ondernemers. De respons is momenteel 400 ondernemers. De Topsector Agro&Food draagt financieel aan deze index bij. De resultaten van staan op de site www.lto.nl en www.agrimatie.nl/agrovertrouwensindex.

Nederland sluit hiermee aan bij boerenbarometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca. Er worden geen prijzen gepresenteerd, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen, overheidsbeleid en andere zaken. Over de geaggregeerde resultaten op Europees niveau wordt regelmatig bericht op www.copa-cogeca.eu.