Persbericht

Agrovertrouwen, ook na 3de kwartaal, nagenoeg stabiel in 2017

Gepubliceerd op
9 november 2017

De Agro Vertrouwensindex is over het geheel in 2017 min of meer stabiel en blijft hiermee op een relatief hoog niveau. De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. Het derde kwartaal van 2017 kent een minieme daling van -0,8 punten ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks deze lichte daling van het agrovertrouwen in de land- en tuinbouw blijven relatief veel ondernemers geloven in hun eigen onderneming. De index staat momenteel op bijna 18 punten. Dit niveau werd alleen ook in 2013 gehaald.

Ondernemersvertrouwen heeft per sector eigen dynamiek

De Agro Vertrouwensindex van de sectoren akkerbouw, opengrondstuinbouw en de varkenshouderij is gedaald. Melkveehouders, glastuinders en pluimveehouders hebben vergeleken met het tweede kwartaal van 2017 juist meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. De stemming, de huidige situatie op het bedrijf, daalde wel in de pluimveehouderij. Deze daling werd echter ruimschoots gecompenseerd door de positievere inschatting van de situatie op het bedrijf over 2 a 3 jaar. Beide factoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De index in deze sector is samengesteld uit antwoorden van ondernemers van leghennenbedrijven en vleeskuikenbedrijven.

Stemming stijgt sterkst bij melkveebedrijven

Bij drie van de zes in beeld gebrachte sectoren is de stemmingsindex gestegen. De huidige situatie werd in de varkenshouderij, de glastuinbouw en de melkveehouderij hoger ingeschat dan een kwartaal geleden. Met name bij deze laatste sector steeg de stemmingsindex sterk met 7,5 punt. Bij akkerbouwers, pluimveehouders en opengrondstuinders was de stemming minder goed dan bij de meting over het tweede kwartaal. Vooral bij opengrondstuinbouw was de daling groot, namelijk 6 punten. In totaal is de stemmingsindex voor de land- en tuinbouw met 2 punten gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. De afgelopen drie kwartalen bevinden alle sectoren zich in de plus als het gaat over de huidige stemming.      

Middellange termijnverwachting daalt

Voor de middellange termijn zijn ondernemers minder positief. De land- en tuinbouwindex daalde met ruim 3 punten. De daling kwam vooral door een slechtere verwachting van de bedrijfssituatie op melkvee-, varkens- en akkerbouwbedrijven. Bij de eerste twee sectoren is dat een indicatie dat ondernemers denken dat de huidige gunstige omstandigheden niet blijvend zullen zijn. Akkerbouwers zijn al langer niet al te optimistisch gestemd. De index bij de tuinbouwsectoren is stabiel gebleven. Bij de pluimveehouderij verwacht men dat het over 2 a 3 jaar een stuk beter zal gaan dan op dit moment. De index is daar ruim 12 punten toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Opengrondstuinbouwbedrijven zitten krap bij kas, extremen in pluimveesector

Hoewel geen enkel bedrijf in de opengrondstuinbouw aangeeft zeer krap bij kas te zitten, is de groep die amper genoeg liquiditeiten heeft in deze sector het hoogste van alle sectoren. Meer dan één derde van deze bedrijven geeft aan krap bij kas te zitten. Ook een kwart van de ondernemers uit de akkerbouw zegt een krappe rekening-courant positie te hebben, 4% geeft zelfs aan erg krap te zitten. Bij de pluimveehouderij zijn de extremen het grootst. Aan de ene kant geeft ruim 18% van de ondernemers aan erg krap in de liquide middelen te zitten. Aan de andere kant geeft de helft van de bedrijven aan juist ruim of zeer ruim bij kas te zitten. In de varkenshouderij zijn de problemen met de liquiditeit het kleinst. Meer informatie over de liquiditeit van ondernemers in de melkveehouderij en de akkerbouw is te vinden in een door Wageningen Economic Research mede-gepubliceerde Liquiditeitsmonitor.

*exclusief antwoord neutraal, krap en zeer krap weergegeven als negatieve percentage
*exclusief antwoord neutraal, krap en zeer krap weergegeven als negatieve percentage
Agrovertrouwen nagenoeg stabiel in 2017