Nieuws

Amersfoort perfect ontsloten? Maatschappelijke kosten-baten analyse westelijke ontsluiting

Gepubliceerd op
14 maart 2019

De gemeente Amersfoort is voornemens om een nieuwe westelijke ontsluiting van de stad aan te leggen, waardoor het verkeer vanaf de zuidzijde van Amersfoort gemakkelijker de stad in en uit kan komen. Diverse bewonersgroepen in Amersfoort zetten zich in voor het behoud van de leefbaarheid van hun woonbuurt en verzetten zich tegen de Westelijke Ontsluiting zoals die nu door de gemeente wordt voorzien (variant 7B, 2015). Bewoners- en belangenorganisaties in Amersfoort ontwikkelden een eigen variant (10+) die naar hun overtuiging goedkoper is en minder negatief uitpakt voor de omwonenden, de natuur en het milieu in het betreffende gebied.

Zij wendden zich tot de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research, waarna onderzoekers van Wageningen Economic Research (WUR) een maatschappelijke kosten-baten analyse (hierna MKBA) uitvoerden voor variant 7B (2015) en variant 10+. Met dit onderzoek willen de opdrachtgevers bereiken dat een gefundeerde besluitvorming over het tracé voor de Westelijke Ontsluiting plaatsvindt en dat ook variant 10+ die door hen is aangedragen, wetenschappelijk wordt beoordeeld op de kosten en baten daarvan.

Doorstroomsnelheid verkeer bepalend voor MKBA-saldo

In 2013 is door Wageningen Economic Research en MU Consult een MKBA uitgevoerd voor een aantal eerdere varianten voor de westelijke ontsluiting van de stad. Variant 7B (2015), de onderligger voor het huidige bestemmingsplan en de bewonersvariant (10+) zijn niet eerder doorgerekend. In de analyse die nu is uitgevoerd zijn de nu bestudeerde varianten vergeleken met de autonome ontwikkeling, waarbij geen verkeerskundige ingrepen plaatsvinden. In dit geval is het onder meer van belang in te schatten hoe de verkeersituatie zich lokaal en mogelijk ook regionaal zal gaan ontwikkelen.

De studie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en aannames. Een andere invulling daarvan kan mogelijk tot andere uitkomsten van de kosten– en batenberekeningen leiden. Daarom is specifiek op de doorstroomsnelheid van het verkeer een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd die laat zien wat het effect is van wijziging van de verkeerssnelheid op het MKBA-saldo.

Het rapport laat zien dat zowel variant 7B als variant 10+ een positief MKBA-saldo hebben ten opzichte van de referentievariant uit 2013. Van de onderzochte effecten zijn de baten van winst in reistijd het grootst. Onder de gehanteerde aannames heeft variant 10+ het meest gunstige MKBA-saldo.

Het definitieve rapport is op 12 maart gepresenteerd aan de opdrachtgevers en beschikbaar gesteld aan de gemeente Amersfoort.

Over het onderzoek

De mogelijkheid om dit rapport te laten maken is gefaciliteerd door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. Onderzoekers van Wageningen Economic Research voerden de MKBA uit.

De opdrachtgevers zijn: Vereniging tot Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB), Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), Stichting Woonklimaat Berg (SWB), Vereniging BW-laan even nummers, Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Stichting Groen in Amersfoort.