Nieuws

Ammoniakemissiearme wroetstal voor vleesvarkens

Gepubliceerd op
15 april 2014

Welzijn en milieu kunnen tegenstrijdige eisen stellen aan een varkensstal. Uit het oogpunt van welzijn is het wenselijk dat de varkens kunnen wroeten in zogenaamde ‘wroetstallen’. Maar uit metingen in deze stallen blijkt dat de ammoniakemissie boven de huidige grenswaarde van 1,4 kilogram per jaar uit komt. Deze grenswaarde is vastgelegd in het ‘Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij’.

Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de uitstoot van ammoniak in ‘wroetstallen’ te beperken. Dit onderzoek heeft geleid tot het rapport: Ammoniakemissie-arme wroetstallen voor vleesvarkens. Tijdens deze studie bleek dat er een grote betrokkenheid is vanuit de varkenshouderij om het ‘wroetstal’ concept verder te ontwikkelen naar een emissiearm systeem. In een samenwerking tussen varkenshouders, onderzoekers en voorlichters is  een viertal ontwerpen ontwikkeld van potentieel ammoniak-emissiearme wroetstallen. Deze emissiearme ontwerpen moeten de komende tijd nog wel in de praktijk worden getoetst op functioneren en op het uiteindelijke effect op de ammoniakemissie.  

Wroetstal is welzijnsvriendelijk systeem

Het principe van een wroetstal is het gebruik van veel zaagsel op een ruime, dichte ligvloer in hokken met een beschikbare oppervlakte van 1 vierkante meter per dier, waarbij de dieren zelf het zaagsel gemengd met mest en urine naar een mestgoot toewerken. De mix van vaste mest, urine en zaagsel wordt dagelijks uit de stal verwijderd naar een composteerruimte. Het zaagsel zorgt voor een goed ligbed voor de varkens en biedt tevens de mogelijkheid om te wroeten. Het systeem is een erkend welzijnsvriendelijk systeem en wordt door de Dierenbescherming gewaardeerd met één Ster.

Ammoniakemissie beperken

Uit metingen in een wroetstal blijkt dat de ammoniakemissie vergelijkbaar is met de emissie in een traditionele stal op hetzelfde bedrijf. Ook uit eerdere metingen aan wroetstallen blijkt dat de ammoniakemissie steeds hoger is dan de huidige grenswaarde van 1,4 kilogram per jaar. Het onderzoek laat voorbeelden van stalontwerpen zien die leiden tot lagere ammoniakemissies uit wroetstallen. De belangrijkste factoren die de uitstoot van ammoniak uit wroetstallen kunnen verminderen zijn het verkleinen van het met mest en urine bevuilde oppervlak en het snel en gescheiden afvoeren van mest en urine.