Press release

Article of Wiebke Klemm in 'De vitale groene stad'

Published on
November 25, 2014

Article title: 'Minder zweten met groenere straten' (Less transpiration in greener streets)

Magazine: Vitale groene stad, jaargang 02, nummer 02

Page: K1 42-43

Website 'Vitale groene stad'

Website page of the (online) magazine