Nieuws

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Gepubliceerd op
13 januari 2016
In 2013 heeft Alterra een ontwerp gemaakt voor een Nederlandse Ecosystem Assessment met het oog op de realisatie van de Nederlandse nationale duurzaamheidsdoelen, de internationale CBD-doelen en doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie. Dit heeft geresulteerd in een informatie-, toepassings- en monitoringsystematiek, de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). In opdracht van het ministerie van I&M co├Ârdineert het RIVM de implementatie hiervan. Een groot aantal kennisinstellingen, waaronder Alterra, LEI, Wageningen Universiteit, Deltares, CBS en BIJ12, leveren kennis en informatie aan. In september is de website van ANK in gebruik genomen. Via de website is veel informatie te raadplegen over voorkomen en omvang van ecosysteemdiensten en daaraan gerelateerde kwaliteiten van de leefomgeving. Ook is abiotische informatie in het systeem opgenomen, zoals de bodemkaart van Nederland, erosiegevoeligheidskaarten, bodemvruchtbaarheid, vochtleverend vermogen en koolstofvastlegging in de bodem. Hiernaast bijvoorbeeld een bodemvruchtbaarheidkaart.