Nieuws

BEX zorgt voor 280 ton minder mestafvoer op Koeien & Kansen bedrijven

Gepubliceerd op
16 mei 2018

Het bedrijfsspecifiek berekenen van de excretie met de KringloopWijzer levert Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke voordeel op. Gemiddeld produceren de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke 6% minder stikstof en 17% minder fosfaat dan wanneer de excretie van mest wordt bepaald met de forfaitaire normen. Bij toepassen van de bedrijfsspecifieke berekening in de KringloopWijzer besparen de bedrijven gemiddeld 280 ton mestafvoer. Meestal is stikstof hierbij de beperkende factor.

KringloopWijzervoordeel stikstofexcretie stabiel

Door gebruik te maken van de KringloopWijzer kunnen melkveebedrijven aantonen dat ze minder stikstof en fosfaat produceren dan de wettelijke forfaitaire excretienormen.

Figuur 1: Voordeel toepassen KringloopWijzer bij berekening stikstofexcretie op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke ten opzichte van forfaitaire productie (lagere excretie KLW uitgedrukt als percentage voordeel)
Figuur 1: Voordeel toepassen KringloopWijzer bij berekening stikstofexcretie op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke ten opzichte van forfaitaire productie (lagere excretie KLW uitgedrukt als percentage voordeel)

Figuur 1 laat zien hoeveel voordeel de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke hebben gehaald bij de productie van stikstof wanneer de KringloopWijzer wordt gebruikt. In de figuren van dit artikel zijn de 2 nieuwe Koeien & Kansen-bedrijven die vanaf 2018 meedoen ook meegenomen. Figuur 1 laat zien dat het KringloopWijzervoordeel voor stikstofexcretie op de bedrijven in 2015, 2016 en 2017 zich stabisiseert op gemiddeld 5 tot 6%. Net als in voorgaande jaren hebben de meeste bedrijven in 2017 voordeel bij het gebruik van de KringloopWijzer. De bedrijven 14 en 16 behalen het grootste voordeel. De bedrijfsspecifieke stikstofproductie op deze bedrijven is 13% lager dan de wettelijke, forfaitaire productie. Alleen de bedrijven 6, 8 en 13 hebben in werkelijkheid een hogere stikstofproductie dan het forfait. Zij hebben dus geen voordeel bij het gebruik van de KringloopWijzer als het gaat om de stikstofproductie. Het nadeel van de KringloopWijzer blijft op deze bedrijven overigens wel beperkt tot maximaal 2%.

Meer voordeel bij fosfaatproductie

Figuur 2: Voordeel berekenen fosfaatexcretie met KringloopWijzer op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke ten opzichte van forfaitaire productie (lagere excretie KLW uitgedrukt als percentage voordeel).
Figuur 2: Voordeel berekenen fosfaatexcretie met KringloopWijzer op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke ten opzichte van forfaitaire productie (lagere excretie KLW uitgedrukt als percentage voordeel).

Figuur 2 laat zien dat het KringloopWijzervoordeel voor fosfaatexcretie in 2017 wel is toegenomen. Was de productie van fosfaat, berekend met de KringloopWijzer, in 2015 en 2016 nog respectievelijk 9 en 15% lager dan de forfaitaire excretie, in 2017 is het gemiddelde voordeel op de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke verder opgelopen naar bijna 17%. Op bedrijf 13 na, hebben alle Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke een lagere fosfaatexcretie dan de forfaitaire normen. Het voordeel op bedrijf 4 loopt zelfs op naar 35% in 2017.

Minder mest afvoeren

Omdat in veel gevallen de bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat lager is dan de forfaitaire normen, kunnen de meeste bedrijven besparen op mestafvoer bij toepassen van de KringloopWijzer.

Figuur 3: Verplichte mestafvoer op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2017 bij toepassen forfaitaire productienormen en bij bedrijfsspecifieke berekening mestproductie met KringloopWijzer (weergave in tonnen mest bij een standaardgehalte van 4 kg N per ton en 1.5 kg P2O5 per ton).
Figuur 3: Verplichte mestafvoer op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2017 bij toepassen forfaitaire productienormen en bij bedrijfsspecifieke berekening mestproductie met KringloopWijzer (weergave in tonnen mest bij een standaardgehalte van 4 kg N per ton en 1.5 kg P2O5 per ton).

Figuur 3 laat zien dat de gemiddelde mestafvoer op de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke in 2017 ongeveer 1480 ton was bij toepassen van de forfaitaire normen. Bij gebruik van de KringloopWijzer was dit 1200 ton. Een gemiddeld voordeel van 280 ton dus. Dit bij 4 kg N en 1,5 kg P2O5 per ton. 14 Koeien & Kansen-bedrijven hoeven in 2017 minder mest af te voeren door de excretie te bepalen met de KringloopWijzer. Bedrijf 16 bespaart ongeveer 775 ton mestafvoer wanneer de KringloopWijzer wordt gebruikt om de mestafvoer te berekenen. Bedrijf 10 hoeft helemaal geen mest meer af te voeren bij het bepalen van de excretie van stikstof en fosfaat met de KringloopWijzer. Dit bedrijf bespaart daarmee 720 ton mestafvoer. 3 Koeien & Kansen-bedrijven (6, 8 en 13) hebben geen voordeel bij het gebruik van de KringloopWijzer als het gaat om mestafvoer. Toch blijft het nadeel op al deze bedrijven beperkt. Bedrijf 8 heeft het grootste nadeel en moet 124 ton meer afvoeren als het de excretie berekent met de KringloopWijzer. Bij bedrijf 3 en De Marke heeft het rekenen met de KringloopWijzer geen effect op de mestafvoer, omdat beide bedrijven bij zowel de forfaitaire als bedrijfsspecifieke benadering geen mest hoeft af te voeren.

Stikstof meestal beperkend

Aangezien de Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke een steeds groter KringloopWijzervoordeel voor fosfaatexcretie halen en het voordeel voor stikstof stabiliseert, is fosfaat op steeds minder bedrijven beperkend voor mestafvoer. Er zijn in 2017 nog 2 Koeien & Kansen-bedrijven waar fosfaat beperkend is bij mestafvoer. Op bedrijf 1 is fosfaat beperkend bij rekenen met de KringloopWijzer en op bedrijf 6 bij rekenen met de forfaitaire normen. Ditt bedrijf heeft geen voordeel bij de KringloopWijzer en zal daarom forfaitaire productienormen gebruiken. Omdat stikstof op de meeste bedrijven beperkend is bij de berekening van de mestafvoer, zal een verdere stijging van het KringloopWijzervoordeel voor fosfaat op deze bedrijven niet leiden tot een lagere mestafvoer. Alleen een betere stikstofbenutting bij het vee en daardoor een verdere verlaging van de bedrijfsspecifieke stikstofexcretie zal op deze bedrijven tot minder mestafvoer leiden.