Nieuws

Brexit betekent grote risico’s voor inkomens Britse landbouwsector

Gepubliceerd op
5 april 2016

Een vertrek uit de EU (Brexit) heeft belangrijke gevolgen voor de landbouwsector van het Verenigd Koninkrijk. Mocht de Britse overheid besluiten om een meer open handelsbeleid te voeren, zullen de prijzen en het inkomen in diverse landbouwsectoren afnemen. Door een verlaging of afschaffing van directe inkomenssteun vanuit de overheid verslechtert de negatieve inkomenseffecten verder. Een studie van LEI Wageningen UR laat zien dat voor de meeste sectoren de grootste veranderingen in het landbouwinkomen als gevolg van Brexit worden veroorzaakt door de veranderingen in het niveau van directe betalingen.

Infographic Brexit

In deze studie, die in opdracht van de National Farmers’ Union (NFU) is uitgevoerd, zijn drie handelsscenario’s gecombineerd met drie verschillende niveau’s van directe betalingen, doorgerekend op effecten van een Brexit voor de Britse landbouwsector. Handelsfacilitatiekosten leiden tot hogere prijzen voor Britse landbouwproducten omdat het VK een netto-importeur is van veel agrarische goederen. Een netto-importeur voert meer in dan uit.

Landbouwproduct duurder voor consument

Daarnaast zal het VK geen gebruik meer kunnen maken van preferentiële (dus goedkope) importen uit ‘derde landen’, wat ook een prijsopdrijvend effect heeft. Hogere prijzen hebben een positief effect op de Britse agrarische productie, op de opbrengsten en het inkomen van de sector, maar landbouwproducten worden ook duurder voor de consument. Maatschappelijk gezien betekent het een daling van consumentenwelvaart.

Prijzen vlees en zuivel

Een liberalisatiescenario (lagere importtarieven dan de huidige) heeft met name gevolgen voor de prijzen van vlees en zuivel in het VK omdat deze producten relatief hoge importbescherming kennen. De prijzen van dierlijke producten dalen in dit scenario, wat leidt tot minder productie en meer import van deze producten.

Effecten vrijhandelsakkoord

Het positieve effect van hogere prijzen op de Britse agrarische inkomens in een scenario met een vrijhandelsakkoord met de EU en in een WTO-scenario* wordt teniet gedaan als deze scenario’s worden gecombineerd met lagere directe betalingen aan de Britse boeren. Door minder of een complete afschaffing van directe betalingen verslechtert de resultaten voor de Britse inkomens in het liberalisatiescenario verder.

*Als het VK geen speciale afspraken op handelsgebied maakt met de EU of met andere landen en zelf niet haar grenstarieven verlaagt bij een Brexit maar de huidige importtarieven van de EU overneemt zoals de EU die met de WTO in het Landbouwakkoord van de Uruguay-ronden is overeengekomen.