Nieuws

Centrale rol voor De Marke in ontwikkeling kringlooplandbouw in de Achterhoek

Gepubliceerd op
23 augustus 2019

Melkveeproefbedrijf De Marke is van grote waarde voor de ontwikkeling naar een kringlooplandbouw in de Achterhoek. Wageningen University & Research wil met De Marke een belangrijke bijdrage aan die transitie leveren. Daarom wordt met regionale partijen een modus gezocht om De Marke onder regionaal - en boerentoezicht nog verder te versterken. Met een dergelijke constellatie wil WUR haar activiteiten in de Achterhoek intensiveren.

Verbinding met de regio’s in het land

Weliswaar heeft WUR in 2011 besloten het melkveeonderzoek en de daaraan gekoppelde innovaties primair op het nationale kenniscentrum Dairy Campus in Leeuwarden te concentreren, maar daarbij is nadrukkelijk de afspraak gemaakt om zorg te dragen voor een goede verbinding met de regio’s in het land. Dit is nog actueler geworden nu de waarde van het moderne praktijkbedrijf zich bewijst in zogenoemde “living labs” voor onderzoek op en rond het boerenerf. De Achterhoek is zo’n kansrijk proefgebied voor kringlooplandbouw, en de Marke kan daarin een rol spelen. Niet als traditionele proefboerderij voor de zandgronden, maar als verbindend innovatiecentrum tussen diverse lokale initiatieven in de Achterhoek.

Proeftuin voor kringlooplandbouw

Het is de bedoeling dat De Marke zich in de komende jaren doorontwikkelt tot een internationaal vooraanstaande proeftuin voor die kringlooplandbouw. Om dat te realiseren zet WUR vol in op sterke samenwerking met partners in de Achterhoek, ook in gedeeld of gedelegeerd eigenaarschap.

Regie bij de sector en regio

De Marke staat voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij. Nu de kaders waarbinnen de melkveehouderij rendabel en verantwoord kan opereren, steeds meer vorm krijgen, is het belangrijk dat de sector zelf regie houdt. Het feit dat de Achterhoek in het realisatieplan van de LNV visie is aangewezen is als pilotgebied voor kringlooplandbouw biedt grote kansen.

Wageningen University & Research (WUR) heeft niet de intentie om De Marke van de hand te doen. Het eerder deze week (dinsdag 20 augustus) op de website van De Boerderij verschenen artikel ‘Proefbedrijf De Marke komt in boerenhanden’ geeft helaas een verkeerde indruk. Het past wel in het WUR-beleid rond regionaal verankerde proefcentra om de sector en de regio formele zeggenschap te geven over de exploitatie en de programmering. Zo is bijvoorbeeld ook het vroegere schelpdierproefstation in Yerseke omgevormd tot een regionaal kenniscentrum van en voor de schelpdiersector en andere Zeeuwse partijen.

Verkenning regionale samenwerking

Hoe die regionale samenwerking tussen WUR en de regionale partners rond De Marke precies vorm zal krijgen, is nog onderwerp van verkenning. WUR staat open voor elke denkbare constructie voor samenwerking. Met name met de boerencoöperatie die is gevormd door Carel de Vries en Jan Eggink wordt verkend wat beste vorm is om gezamenlijk verder op te trekken.