Nieuws

Checklist beoordeling lichtcondities bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren

Gepubliceerd op
31 mei 2017

De Nederlandse overheid stelt regels aan het bedrijfsmatig houden van dieren om het dierenwelzijn te borgen. Om inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID te ondersteunen bij hun handhavende taak ontwikkelde Wageningen Livestock Research een handige factsheet en checklist voor het controleren van de lichtcondities bij twee diersoorten. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische zaken uitgevoerd.

Open normen licht

De overheid hanteert voor de wettelijke borging van dierenwelzijn steeds vaker doelvoorschriften in plaats van harde normen. Deze doelvoorschriften zijn open normen die in abstracte termen het doel aangeven dat de dierhouder moet bereiken. De dierhouder heeft daardoor meer vrijheid om zelf in te vullen hoe hij maatregelen treft om het doel te halen. In dit kader onderzocht Wageningen Livestock Research wanneer je kunt stellen dat bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren onder de juiste lichtcondities worden gehouden. Dat is voor handhavers een belangrijke vraag. Wettelijk is het doel gesteld: “Een ruimte waarin een dier wordt gehouden, wordt voldoende verlicht en verduisterd om aan de ethologische en fysiologische behoeften van het dier te voldoen”. Maar wat is voldoende? Het onderzoek richtte zich op honden en konijnen, veel gehouden soorten waarbij veel vragen bestaan wanneer de lichtcondities wel of niet voldoen aan de behoeftes van de dieren

Honden en konijnen

Inspecteurs van de NVWA en LID geven aan dat de variatie in lichtcondities in de houderij van honden en konijnen erg groot is. De inspecteurs zien ook diverse tekortkomingen in zowel lichtcondities als lichtvoorzieningen: vuile lampen en ramen, geen (dag)lichtinval, alleen kunstlicht, donkere plekken in dierverblijven, en het vermoeden dat verlichting te kort aan is voor een goede dag-nacht ritmiek. Echter, ze geven ook duidelijk aan dat ze te weinig handvatten hebben om te bepalen wat goed of slecht is voor de dieren. Omdat het hierdoor lastig is om te bepalen of aan de wettelijke kaders wordt voldaan, blijft handhaving vaak uit. Een duidelijke maat voor lichtsterkte (aantal lux) in het dierenverblijf, en aantal uren licht per etmaal dan wel buiten zijn, zijn voorbeelden van concrete criteria waar inspecteurs behoefte aan hebben.

Factsheet en checklist

Op basis van de bevindingen in de literatuurstudie en in aansluiting bij de situatie in de praktijk zijn twee factsheets gemaakt, één voor honden en één voor konijnen. Deze geven toegankelijke informatie over het zien van honden en konijnen, en de ethologische en fysiologische behoeften van deze dieren. Elke factsheet heeft een checklist, aan de hand waarvan de inspecteur op systematische wijze controles kan uitvoeren en (op onderdelen) advies kan uitbrengen. De checklist heeft als doel een goed onderbouwde afweging te kunnen maken over wel of niet handhaven ten aanzien van de norm licht: lichtsterkte, lichtduur, daglichtvoorziening, en type kunstlicht (frequentie, kleur).