Nieuws

Chinees - Nederlandse samenwerking ter verbetering van de aardappelproductie in China

Gepubliceerd op
11 maart 2015

Verhoging van de aardappelopbrengst heeft in China hoge prioriteit. Nu en in de nabije toekomst moet een grote inspanning geleverd worden om de stijgende vraag naar aardappel voor de verse consumptie en voor de industrie bij te kunnen houden. In een gezamenlijk R&D programma onderzoeken Chinese en Nederlandse instituten en bedrijven mogelijkheden om de aardappelproductie te verbeteren. In ‘Progress Report China Potato GAP project’ zijn de tot op heden behaalde resultaten te lezen van het Public Private Partnership (PPS) Potato GAP China.

China, de grootste aardappelproducent

Mondiaal gezien is aardappel één van de vijf belangrijkste voedselgewassen. Miljarden mensen worden hiermee voorzien van een gezonde basisvoeding. China is met een opbrengst van 70 à 80 miljoen ton per jaar op een areaal van 5 miljoen hectare wereldwijd de grootste aardappelproducent. Nederland staat slechts op nummer 10 met rond de 8 miljoen ton per jaar op 175.000 ha. De gemiddelde opbrengst per ha is in China rond de 20 ton, terwijl die in Nederland meer dan 45 ton is. Middels de introductie van Good Agricultural Practices (GAP) en verbetering van kwaliteitscontrole en voorlichting moet het mogelijk zijn om in China de aardappelproductie te verhogen.

In de afgelopen 30 jaar zijn in Nederland meerdere relevante technologieën en decision support systemen ontwikkeld ten behoeve van duurzame gewasbescherming. In China heeft men belangstelling voor deze methoden om daarmee duurzaamheid, opbrengsten en saldi te verbeteren, en te kunnen voldoen aan internationale standaards voor GAP.

Overzicht van de aardappel-productie in China (bron: YAAS, 2015)
Overzicht van de aardappel-productie in China (bron: YAAS, 2015)

R&D programma

Op initiatief van de Chinese en Nederlandse ministeries van Landbouw is een gezamenlijk R&D programma ontwikkeld, waarin meerdere Chinese en Nederlandse instituten en bedrijven deelnemen. Dit samenwerkingsverband richt zich op tenminste de volgende vijf topics:

  1. Kwaliteit van het pootgoed, veredeling, productie en certificering
  2. Good Agricultural Practices voor de aardappelteelt, met nadruk op bestrijding van Phytophthora
  3. Mechanisatie, machines en oogsttechniek
  4. Opslag en bewaring
  5. Demonstratie en kennisoverdracht.

Het meeste onderzoek is uitgevoerd in de noord-oostelijke provincie Heilongjiang. Dit is de belangrijkste aardappel-producerende provincie van China met een jaarlijkse oogst van ongeveer 8 milijoen ton, vergelijkbaar met de totale jaarproductie in Nederland.

Resultaten tot nu toe geven aan dat een grote verbeterslag is te maken door te werken aan een bewustwordingsproces aangaande het belang van een goede pootgoedkwaliteit en goede grondbewerking, gepaard aan een effectiever monitorings- en certificeringssysteem voor pootgoedkwaliteit.

Bestrijding van Phytophthora

In China wordt vooruitgang geboekt in de bestrijding van Phytophthora middels de introductie van monitoring en van een nationaal opererend decision support systeem. Echter, uit onze testen is gebleken dat het systeem verbetering behoeft om daarmee effectievere adviezen voor boeren te kunnen genereren. Boeren dienen ook echt uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het adviessysteem en moeten in staat zijn daarbij passende technologie en fungiciden toe te passen. Ook zullen verbeterde bewaringsmethoden bijdragen aan hogere productkwaliteit en aan verlaging van verliezen tijdens opslag.

Ontwikkelen communicatiestrategieën

In dit samenwerkingsproject is veel ingezet op communicatie van de resultaten. In het algemeen is meer inspanning nodig om kennis over Good Agricultural Practices binnen China te verspreiden. Daarbij is het verstandig om per provincie of streek specifieke communicatie-strategieën te ontwikkelen, ingestoken op daar heersende culturele en socio-economische omstandigheden. De invoering van nieuwe technologieën, betere rassen, duurzame teeltmethoden en een effectievere kennisverspreiding zullen de aardappelproductie in China naar een hoger plan brengen.