Nieuws

Circulaire en emissiearme economie bieden kansen voor bedrijfsleven

Gepubliceerd op
15 juli 2014

Aan de hand van drie voorbeelden in de Nederlandse economie geeft LEI Wageningen UR kansen voor het bedrijfsleven aan om te kunnen groeien door vergroening. Er is gekeken naar ontwikkelingen in de zuivelsector, decentrale energieopwekking en hergebruik van katoen en textiel. Hoewel discussies over groene groei tot nu toe voornamelijk worden gedomineerd door de energietransities, vinden veel groene innovaties buiten de energiesector plaats.

Circulaire economie en emissiearme economie zijn voorbeelden van groene groei. Waar in een circulaire economie het sluiten van materiaal- en energiekringlopen centraal staat om natuurlijke hulpbronnen in stand te houden, is een emissiearme economie vooral gericht op het verminderen van de milieudruk. Schaalvoordelen kunnen daarbij worden behaald door regionale samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten.

Versnellen vergroeningsproces melkveehouderij

In de zuivelsector is het gebiedsgericht beleid voor de aanpak van de stikstofproblematiek een belangrijke voorwaarde om de melkproductie te vergroten. De sector stimuleert het sluiten van kringlopen in de melkveehouderij. Er zijn in de melkveehouderij technische mogelijkheden aanwezig om de stikstofbenutting nog fors te verbeteren. Een fonds voor groene innovaties, met deelname door de overheid en private sector, kan het vergroeningsproces in de melkveehouderij versnellen. De verwerking van dierlijke mest tot kunstmest zal waarde aan de stikstofketen toevoegen.

Sterke betrokkenheid overheid

Er is ook gekeken naar energieopwekking op bedrijventerreinen, een voorbeeld van een emissiearme economie. Door het decentraal opwekken van energie daalt de uitstoot van broeikasgassen. In de energiesector is de sterke betrokkenheid van de overheid opvallend. Het gaat dan met name om de prijs van energie en de mogelijkheden voor nieuwe organisatievormen, zoals leasecontracten en energiecoƶperaties. Deze zullen een stimulans geven om op bedrijventerreinen ook hernieuwbare energie te  produceren. De overheid kan decentrale opwekking van hernieuwbare energie stimuleren door wet- en regelgeving. Milieuwinst wordt vooral behaald door het koppelen van verschillende schakels in een keten.

Hergebruik van katoen en textiel kan op termijn groene banen creƫren. De Rijksoverheid heeft daarbij een belangrijke taak om de communicatie rond textielafval te verbeteren. Door uniforme scheidingsregels te communiceren wordt voor de burger duidelijker dat vrijwel alle textiel gescheiden ingezameld kan worden voor hergebruik. De verwerking van textiel tot nieuwe grondstoffen, zoals garens, is in Nederland mogelijk door een sterke mechanisatie van de vervezeling. Voor de verwerking van afval wordt aanbevolen om een aparte verwerkingslijn voor katoen te ontwikkelen.