De zandsuppletie bij Sophiastrand is een goed en succesvol voorbeeld van een innovatieve dijkconcept.

Nieuws

De Governance van innovatieve dijkconcepten

Gepubliceerd op
28 februari 2014

Multifunctioneel of innovatief gebruik van waterkeringen gaat over het creëren van win-win situaties voor waterveiligheid, natuur en/of recreatie. De zandsuppletie bij Sophiastrand is een goed en succesvol voorbeeld van een innovatieve dijkconcept. Men werkt aan waterveiligheid door de erosie als gevolg van zandhonger te beperken maar ook worden recreatiemogelijkheden gestimuleerd. Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta ziet innovatieve dijkconcepten dan ook als mogelijke c.q. kansrijke strategieën voor de ontwikkeling van een klimaatbestendige, economische vitale en ecologisch veerkrachtige Delta.

Foto: De zandsuppletie bij Sophiastrand is een goed en succesvol voorbeeld van een innovatieve dijkconcept (bron foto: www.pzc.nl).

De praktijk van innovatieve dijkconcepten is echter vaak weerbarstig. De belemmeringen in het realiseren van innovatieve dijken blijken niet zo zeer technisch van aard te zijn maar vooral liggen vooral op het vlak van maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en financiële haalbaarheid. Het Deltaprogramma Zuidwestelijke  Delta heeft Alterra gevraagd om de succes en faalfactoren van innovatieve dijkconcepten op het gebied van governance in beeld  te brengen en deze te vertalen in een praktische handreiking voor het ontwerpen, plannen en uitvoeren van innovatieve waterkeringen in de Zuidwestelijke Delta.

Op basis van een analyse van een aantal casestudies, laten Alterra onderzoekers en collega’s van de Wageningen universiteit, Imares en Deltares zien dat het succes van  innovatieve dijken vooral afhangt van:

  • Gezamenlijke ambitie op werkvloer niveau (ook onder ondernemers en grondeigenaren).
  • Persoonlijk commitment van bestuurder(s) bestuurder(s) van waterschap, provincie en/of gemeenten.
  • Steun in verschillende bestuurlijke lagen: waterschap, Provinciale Staten en gemeente.
  • Bereidheid van het waterschap om budget voor voorzetting huidig beleid ook in te zetten bij uitvoering van een alternatieve (geoptimaliseerde) optie.
  • Bereidheid tot nemen van risico bij bestuurders en ambtenaren om een innovatief dijkzoneconcept in de praktijk te testen.

De ontwikkelde governance handreiking geeft praktische tips die de slagingskans van innovatieve dijkzone projecten vergroten binnen de thema’s:

  • draagvlakontwikkeling en samenwerking,
  • kosten, financiering en verdeling van kosten, baten en risico’s,
  • wet- en regelgeving,
  • omgaan met kennis, onzekerheid en tijd.