Nieuws

De bodem beschermen met project RECARE

Gepubliceerd op
1 april 2014

De groeiende wereldbevolking heeft te maken met problemen die steeds urgenter worden, zoals voedselzekerheid, overstromingen en droogte, maar ook bodemverontreiniging, die de productiviteit van de landbouw en het milieu bedreigen. Het antwoord op al deze dringende problemen zou wel eens in de bodem zelf te vinden kunnen zijn. In het project RECARE gaan we op zoek naar oplossingen om onze bodem te beschermen.

Onze bodem is van vitaal belang voor het verbouwen van gewassen, evenals voor het filteren van water voor consumptie door mensen en planten. Daarnaast is de bodem een opslagplaats voor voedingsstoffen die essentieel zijn voor de ondersteuning van het leven, voor water om droogtestress en effecten van overstroming te verminderen en voor koolstof om de effecten van klimaatverandering te beperken.

Bodem steeds meer bedreigd

Ten gevolge van toenemend menselijke ingrijpen en niet-duurzaam beheer, wordt de bodem steeds meer bedreigd door een breed scala aan processen, zoals bodemerosie, bodemverdichting, verwoestijning, verzouting, afdichting, vervuiling, verlies van organische stof en verlies van biodiversiteit. De bodem moet adequaat worden beschermd en geconserveerd om ervoor te zorgen dat de vele bodemfuncties en diensten die bodem levert aan de hele samenleving, niet verminderen of zelfs verloren gaan. 

Met het belang van de bodem in het achterhoofd, heeft de Europese Unie een 5 jaar durend project gefinancierd, waarin zal worden gekeken naar maatregelen om op Europese schaal bodemdegradatie te voorkomen en bodemfuncties te herstellen.

Wetenschappers uit 27 organisaties werken samen in project RECARE

Het RECARE project brengt een multidisciplinair team bij elkaar om huidige bodembedreigingen in kaart te brengen en om innovatieve oplossingen te zoeken om verdere bodemdegradatie in Europa, van IJsland tot Cyprus, te voorkomen. Onderzoekers van 27 verschillende organisaties, waaronder uit Nederland: Wageningen University, Alterra, ISRIC (alle onderdeel van Wageningen UR), RIKS en COREPAGE, zullen hun specifieke kennis inbrengen om de doelstellingen van het project te realiseren. Het project wordt gecoördineerd door Wageningen University en Alterra.

Projectcoördinator Professor Coen Ritsema, van de vakgroep Bodemfysica en Landgebruik van Wageningen University, zegt: “het spannendste van dit project is dat het probeert om naar de bodem in heel Europa te kijken. RECARE omvat 17 case studies verspreid over Europa waarin we kijken naar de verschillende omstandigheden. Er wordt geprobeerd bedreigingen te voorkomen en met behulp van een innovatieve benadering gaan we passende oplossingen zoeken, gebruikmakend van zowel wetenschappelijke als lokale kennis”.

Resultaten verspreid via de RECARE Information Hub

Goede communicatie is essentieel om de waarde van het onderzoek te optimaliseren. De projectresultaten zullen doorlopend worden verspreid via een speciale online RECARE Information Hub. Om ervoor te zorgen dat de verzamelde kennis wordt gebruikt om de toestand van bodems in Europa te verbeteren, is het essentieel dat de onderzoeksresultaten niet alleen worden gedeeld tussen onderzoekers, maar ook met diegenen die werken met en adviseren over de bodem. Zo kan de bodem zo goed mogelijk functioneren, in het belang van iedereen.