Nieuws

Deltaplan Biodiversiteitsherstel: in actie voor een rijker Nederland

Gepubliceerd op
22 mei 2018

Ook op de Dag van de Biodiversiteit blijft de biodiversiteit in Nederland in rap tempo afnemen. Onderzoek na onderzoek laat zien dat onze natuur en ons landschap zwaar onder druk staan. Onze ecologische basis wankelt: de verarming van de biodiversiteit heeft potentieel verstrekkende gevolgen, niet alleen voor onze leefomgeving maar ook voor onze voedselvoorziening.

Als reactie hierop werken 29 maatschappelijke organisaties - natuurorganisaties, boeren, wetenschappelijke instellingen, banken en bedrijven - nu samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook Wageningen University & Research werkt eraan mee. Namens WUR maakt prof. David Kleijn uit van het team van auteurs van het plan. Na de zomer bieden zij hun gezamenlijke visie op biodiversiteitsherstel in Nederland aan minister Schouten van LNV aan.

De natuur als partner

Ons hele menselijk bestaan is direct of indirect afhankelijk van biodiversiteit. Naast ons voedsel is ook het overgrote deel van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen van biologische oorsprong. Biodiversiteit vertegenwoordigt een grote economische en maatschappelijke waarde. Minimaal 40% van de wereldeconomie en 80% van de behoeften van de armsten van de wereld is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. Toch staat de biodiversiteit in de wereld onder grote druk. Volgens biologen is er op dit moment sprake van de zesde uitstervingsgolf – de eerste die door de mens is veroorzaakt.

In het onderzoek van Wageningen University & Research gaan wij er van uit dat de natuur geen grondstof is, maar een partner die ons leven ondersteunt. Langs die weg werken we aan innovaties om herstel en beheer van biodiversiteit mogelijk te maken, genetische diversiteit te vernieuwen en te verbeteren, om te komen tot robuuste ecosystemen en landbouwsystemen die weerstand bieden aan klimaatverandering en vervuiling en die ook in de toekomst essentiële diensten en goederen leveren. Het begrijpen van de dynamiek van de veerkracht van ecosystemen is daarbij essentieel. We moeten van het herstel van ecosystemen een 'investering' in de toekomst te maken. Ook werken we aan het behoud of de creatie van robuuste ecosystemen, die de druk kunnen weerstaan van bijvoorbeeld invasieve exotische soorten, zure regen, stikstofdepositie of klimaatverandering.

Biodiversiteit is essentieel

Ook voor de landbouw is biodiversiteit essentieel. Uit onderzoek van o.a. Wageningen University & Research blijkt dat de insectenstand ook in Nederland sterk onder druk staat, met een afname van soms wel 75 procent. Zonder bestuivende insecten, een gezond bodemleven en een variatie aan plantenrassen zouden veel gewassen niet meer geteeld kunnen worden. Wij zetten dan ook in op een vorm van landbouw die uitgaat van een veerkrachtig landbouw- én ecosysteem. Deze natuurinclusieve landbouw maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering.

Onze ambitie is een wereld achter te laten voor de volgende generatie die voldoende voedsel produceert voor 10 miljard mensen én leefbaar is voor 10 miljard mensen. Dat doen wij met gedegen adviezen, dynamische scenario’s en modellen en monitoringprogramma’s (onder andere met remote sensing) waarmee wij beleidsmakers ondersteunen bij hun beslissingen om in te spelen op veranderingen in de natuurlijke omgeving. Zonder voldoende biodiversiteit en genetische diversiteit zal de aarde immers onleefbaar worden. Als Wageningen University & Research onderkennen wij onze grote verantwoordelijkheid en daarom zoeken wij voor naar innovatieve oplossingen om biodiversiteit te herstellen en te behouden en genetische diversiteit te vernieuwen en verbeteren.

Help mee Nederland rijker te maken

Het Deltaplan Biodiversiteit biedt breed gedragen oplossingen voor het herstel van biodiversiteit in natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte. Het versterken van de natuurlijke verbindingen tussen deze gebieden krijgt speciale aandacht. Dit ambitieuze plan wordt vanaf eind 2017 uitgewerkt door een team van specialisten. Via gesprekken en onderzoek in alle betrokken sectoren werken zij toe naar een uitvoerbaar plan om de biodiversiteit te herstellen en Nederland rijker te maken. Wil jij op basis van jouw specialisme meedenken? Mail dan naar meedenken@samenvoorbiodiversiteit.nl