starplus, star+, vic sterksel, varkens

Nieuws

Dieren in de StarPlus stal groeien harder

Gepubliceerd op
1 oktober 2015

De StarPlus stal is zo’n tweeënhalf jaar terug in gebruik genomen op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. In vijf artikelen in het vakblad V-Focus zijn de resultaten voor groei van de dieren, economie, monovergisting en lig- en mestgedrag beschreven.

De StarPlus stal is een integrale duurzame varkensstal met aandacht voor de behoeften van mens, dier en milieu. Varkens krijgen in de StarPlus stal meer ruimte met zowel een binnenruimte als een overdekte uitloop. De hele stal wordt op een natuurlijke manier geventileerd door de emissies bij de bron aan te pakken. Een mestbandensysteem voert de mest af naar een minivergister.

Lees meer over de opzet van de stal

Meerprijs van 8 eurocent

Voor het StarPlus concept uit dit onderzoek zou een meerprijs van 8 eurocent per kg geslacht gewicht nodig zijn ten opzichte van regulier op 0,8 m2 voor een vergelijkbaar resultaat. Hiervan is 6 eurocent gebaseerd op extra voerkosten (vanwege buitenklimaat) en 2 eurocent huisvestingskosten. Bij een mogelijke besparing op mestafzetkosten door mestscheiding kan dit 5 eurocent per kg worden. Naast reductie van de kosten kan ook een hogere marktprijs worden gevraagd voor varkensvlees uit het StarPlus concept.

Lees meer over de economische evaluatie

Groei van dieren in StarPlus

Er is niet eenduidig één factor aan te wijzen die de hogere groei in de StarPlus stal verklaart. De onderzoekers verwachten dat de oorzaak ligt in de combinatie van onbeperkte voedering en lagere staltemperaturen. Het voeren van snijmais gaf geen duidelijke verhoging van de groei, maar wel een verhoogde EW-conversie van de varkens.

Lees meer over de oorzaken van de hogere groei

Schonere dichte vloer

De ruime dichte vloer, zoals in het StarPlus systeem is onderzocht, blijft schoner door:

  • drinkbakjes in de uitloop te plaatsen;
  • de dichte vloer te laten meegroeien met het gewicht van de dieren;
  • te zorgen voor goed beloopbare roostervloeren zoals composietroosters met 8 cm balkbreedte.

Lees meer over het onderzoek naar lig- en mestgedrag

Monovergisting

Bij een hoeveelheid mest van 5.250 ton per jaar (van 300 zeugen en 3.000 vleesvarkens)
bedragen de berekende kosten 6 tot 9 euro per ton mest. Berekening voor kleinere schaal wijst uit dat de kosten per ton dat de kosten per ton mest aanzienlijk hoger liggen. Bij gebruik van zelfgeproduceerde warmte worden de mestkosten verlaagd met circa 1 tot 2 euro per ton mest.

Lees meer over het onderzoek naar monovergisting

Extra snijmais goed voor welzijn varkens

Vleesvarkens hebben graag een emmer snijmais. In vergelijking met stro heeft snijmais meer voederwaarde en het leidt minder snel tot verstoppingen in de mestput.

Lees meer over het onderzoek naar snijmais