Nieuws

Doelen Duurzame Zuivelketen deels gerealiseerd, groei sector geeft forse uitdagingen

Gepubliceerd op
5 januari 2016

Sinds de nulmeting in 2011 heeft de Duurzame Zuivelketen op het gebied van antibiotica, energie-efficiëntie en verantwoorde soja veel vooruitgang geboekt. De doelen voor 2020 op deze thema’s zijn binnen handbereik of zelfs al gehaald. Ook bij levensduur van koeien en duurzame energie gaat het in de goede richting. Op het gebied van broeikasgassen, fosfaat en ammoniak zorgt toegenomen productie ervoor dat de gestelde doelen in gevaar komen. Bij weidegang is het vooralsnog niet gelukt om de ingezette dalende trend te keren. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is monitoring nog in ontwikkeling.

Een toekomstbestendige en verantwoorde sector

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vierde rapport over de doelen, indicatoren en prestaties van de melkveesector voor een toekomstbestendige en verantwoorde sector. Het gebruik van antibiotica is sinds 2012 met weer 20% gedaald. Ook is de doelstelling dat 90% van de melkveebedrijven onder de zogenoemde SDa-actiewaarde voor antibioticumgebruik met 99% in 2014 ruimschoots gerealiseerd. Het aandeel verantwoorde soja in het veevoer is toegenomen van 4% in 2011 tot 50% in 2014. Vanaf 2015 is het gebruik van verantwoorde soja geborgd doordat melkveehouders dan alleen voer af mogen nemen van leveranciers die bijdragen aan verduurzaming van de sojateelt.

Verbetering van de efficiëntie vereist

Daarentegen is de uitstoot van broeikasgassen (+6,5%), fosfaat (+8,9%) en ammoniak (+7,5%) in 2014 gestegen ten opzichte van 2011. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een hogere melkproductie (+7,1%). Om de doelen op deze thema’s te halen bij het huidige productievolume is een duidelijke verbetering van de efficiëntie vereist. De door de sector geproduceerde duurzame energie is in 2014 4,5% van de consumptie. In 2020 moet dit 16% zijn.

Weidegang minimaal op het niveau van 2012

Duurzame Zuivelketen streeft er naar weidegang minimaal op het niveau van 2012 te houden. In 2014 is er echter een daling te zien in het aantal bedrijven dat weidegang toepast. Om deze trend te keren, stimuleert Duurzame Zuivelketen weidegang door onder andere financiële prikkels en het ontwikkelen van nieuwe beweidingskennis en - concepten. Voor dierenwelzijn en biodiversiteit is de monitoring nog in ontwikkeling.

Samenwerkingen Duurzame Zuivelketen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland werken samen in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hier gestructureerd aan te werken, heeft de Duurzame Zuivelketen vier hoofddoelen geformuleerd: klimaatneutraal ontwikkelen, continu verbeteren diergezondheid en dierenwelzijn, behoud weidegang en behoud biodiversiteit en milieu.