Doorbraak van precisielandbouw

Nieuws

Doorbraak van precisielandbouw

Gepubliceerd op
17 november 2015

De EIP-AGRI Focus Group 'Mainstreaming Precision Farming' bracht experts – wetenschappers, boeren, adviseurs en vertegenwoordigers uit de agribusiness – bijeen om kansen en beperkingen van precisielandbouw en reeds beschikbare innovaties op dit terrein met elkaar te bespreken. De Focus Group richtte zich vooral op de hoofdvraag, namelijk hoe data te verzamelen en te bewerken om de toepassing van precisielandbouw te bevorderen en daarmee inputs en opbrengsten te optimaliseren. Men probeerde daarbij nader vast te stellen waarom implementatie van precisielandbouw op Europese boerenbedrijven stagneert en wat daarbij de belangrijkste te overbruggen barrières zijn. EIP-AGRI is het European Innovation Partnership ‘Agricultural Productivity and Sustainability’ en is in 2012 door de Europese Commissie opgestart.

Precisielandbouw 2.0

Alhoewel gebruik en uitwisselbaarheid van gegevens belangrijke issues zijn, zijn er volgens de Group nog andere fundamentele barrières bij de implementatie op Europese bedrijven. De bruikbaarheid van veel toepassingen van precisielandbouw is nog onvoldoende hard gemaakt. Men gaf ook aan dat voor de bredere toepassing van precisielandbouw alle belanghebbenden moeten samenwerken. De Group had daarom vooral aandacht voor de argumenten bij boeren om wel of niet precisielandbouw te implementeren, voor de rol van landbouwadviseurs, voor kosten-baten analyse en strategie ten behoeve van kleine tot middelgrote bedrijven, voor technische oplossingen met betrekking tot uitwisselbaarheid en management van gegevens, en voor de rol van publiek-gefinancierd onderzoek daarbij.

Samenvatting


Samengevat enkele aanbevelingen:

 1. Bij innovatie en onderzoek aan beslissingsondersteunende tools en technische oplossingen is een belangrijke rol weggelegd voor boeren en coöperaties
 2. Onafhankelijke adviseurs hebben een essentiële rol om de doorbraak van precisielandbouw te bewerkstelligen en dienen daarom voorzien te worden van daartoe dienende kennis, training en ervaring
 3. Er moeten wetenschappelijk verantwoorde rekentools komen die ook rekening houden met geografische verscheidenheid, verschillen in plantaardige en dierlijke productiesystemen en sociaal-economische variabiliteit
 4. Deze tools moeten meer gericht zijn op kleinere en middelgrote bedrijven
 5. In de regio dient kennismaking en training aangeboden worden om daar adviseurs en (kleine) ondernemers te bereiken
 6. Grotere inzet is nodig voor de introductie en de doorontwikkeling van
  a. electrische aandrijving voor precisie control;
  b. Internet of Things voor communicatie tussen machines en computers;
  c. nanotechnologie en biosensoren;
  d. drones en autonome platforms
 7. Technische mogelijkheden moeten ontwikkeld worden om meetgegevens te combineren met data van elders om verdergaande managementbeslissingen te ondersteunen
 8. Nieuwe data management business modellen zijn nodig; meer mogelijkheden voor het delen van data en voor open-source data.