Nieuws

Duurzaam beheersen van vliegenplagen bij bonen- en aspergeteelt

Gepubliceerd op
7 juli 2014

In de bonen- en aspergeteelt ontstaat veel schade door vliegenplagen. Wageningen UR werkt aan methodes om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelten te verlagen. Onderzoekers hebben nu een monitoringssysteem ontwikkeld om de plaagdruk van aspergevlieg in het aspergeveld vast te stellen. Ook hebben ze aangetoond dat het onderwerken van gewasresten van de voorvrucht direct na de oogst zorgt voor minder schade in de stamslabonenteelt.

Monitoring aspergevlieg

In het aspergeveld worden de stengels regelmatig aangetast door larven van de aspergevlieg nadat de vlieg eitjes heeft gelegd op het net zichtbare knopje van de asperge. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen heeft Wageningen UR veldonderzoek gedaan naar het gebruik van lijmstokvallen. Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat het gebruik van lijmstokvallen snel inzicht geeft over de aanwezigheid van aspergevliegen in een aspergeperceel.

Praktische in te passen

Voor het vangen van aspergevliegen zijn groene buizen met lijm bestreken. Vele insecten kleefden aan de lijmstokken, maar de aspergevlieg was goed herkenbaar door haar donkere zigzag tekening op haar vleugels. Deze lijmstokvallen zijn handig in gebruik, de buizen worden gemakkelijk over een op het bed staand paaltje geschoven. De methodiek is geschikt voor een commerciële toepassing, maar telers kunnen het ook zelf uitvoeren. Het wekelijks controleren geeft inzicht in de plaagopbouw en -druk, waarop een beheersingsmaatregel gebaseerd kan worden.

75% minder insecticiden gebruik bij aspergeteelt

In het onderzoek zijn 26 aspergepercelen onderzocht. Er werden grote verschillen in aspergevliegdichtheden vastgesteld. Dit geeft aan dat de gebruik van de lijmstok aspergetelers de mogelijkheid geeft om efficiënter maatregelen te nemen, of juist niet te nemen na het vaststellen van een lage vangst. Op een gangbaar perceel nam het insecticidegebruik binnen een jaar met 75% af. Op basis van de verkregen resultaten is de economische schadedrempel geschat op 10 aspergevliegen per val per week. De volgende stap is het valideren in de praktijk, hiermee is gestart op twee percelen binnen het praktijknetwerk “Aspergeplagen duurzaam te lijf”.

Voorvrucht onderwerken tegen de bonenvlieg

Maden van de bonenvlieg veroorzaken economische schade in de bonenteelt door het aanvreten van zaden en kiemende planten. De kans op schade is het grootst na een teelt van spinazie. In 2013 is na de spinazieteelt een middelenproef aangelegd met twee varianten grondbewerking. Niet de middelen maar de timing van de grondbewerking gaf het beste resultaat. Het direct onderwerken van spinazieresten leverde betrouwbaar meer gezonde stamslaboonplanten op ten opzichte van het laten liggen van de voorvrucht tot het moment van zaai. Het onderzoek leverde voldoende aanleiding en ideeën op om de teeltmaatregel te verbeteren door betere methoden voor het onderwerken en het verruimen van de periode tussen onderwerken en zaaien.

Insectengaas tegen maden bonenvlieg

Het afdekken van pas gezaaide stamslabonen met insectengaas resulteerde in een betrouwbaar lagere aantasting door de maden van de bonenvlieg. Ook met deze maatregel kan nog een efficiëntieslag gemaakt worden door de afdekdatum te vervroegen, aangezien de bonenvlieg al voor zaai eitjes kan afzetten op het rottende plantmateriaal van de voorvrucht. Voor industriegroenten met lage marges kan gezocht worden naar alternatieve bodembedekkingen.

Financiering

Het onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw.