Nieuws

Duurzaamheidsprestaties zuivelsector 2013 in beeld

Gepubliceerd op
22 januari 2015

Jaarlijks onderzoekt LEI Wageningen UR in opdracht van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking van NZO en LTO, de voortgang van de verduurzaming van de zuivelsector. In 2013 is op een aantal thema’s vooruitgang geboekt, maar het rapport laat onder andere zien dat voor een verdere groei van de sector een afname van de uitstoot per kg melk is vereist.

De toename van melkproductie heeft geleid tot een stijging van de hoeveelheid broeikasgassen, fosfaat en ammoniak ten opzichte van 2012. Daarnaast blijkt ook dat het aandeel verantwoorde soja in veevoer, de energie-efficiëntie van de zuivelketen en de oppervlakte natuur en landschap die melkveehouders beheren zijn gestegen in 2013.

Verantwoorde zuivelsector

Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hier aan te werken, heeft de Duurzame Zuivelketen doelen geformuleerd op vier duurzaamheidsthema’s. De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen beschrijft die doelen, de indicatoren die gekozen zijn om de voortgang te monitoren en de prestatie op deze indicatoren in het jaar 2013. Dit rapport geeft ook inzicht in de aanpassing van de doelen vanaf 2014 en de consequenties voor de monitoring.