Nieuws

Eddy Moors hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit

Gepubliceerd op
28 augustus 2014

Eddy Moors is per 1 september benoemd tot deeltijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij gaat binnen het cluster Earth and Climate van de faculteit Earth and Life Sciences gedurende een dag per week de leerstoel Water and Climate bekleden. Hij zal zich aan de VU gaan bezighouden met een van de belangrijkste wereldproblemen van de toekomst.

Eddy is in 2012 aan de VU gepromoveerd op zijn onderzoek naar de interacties tussen het landoppervlak en de atmosfeer, met name gericht op het gebruik en beheer van water. Zijn nieuwe leerstoel sluit daar naadloos bij aan. Hij zal zich aan de VU gaan bezig houden met een van de belangrijkste wereldproblemen van de toekomst, namelijk de verdeling van water voor diverse gebruiksdoeleinden gedurende perioden van droogte. Het wordt steeds duidelijker dat er wereldwijd nog grote onzekerheden zijn over de gevolgen van de toenemende kans op droogte. Deze onzekerheid is met name groot op het gebied van de mechanismes rondom verdamping.

“Daarom is onderzoek naar droogte, de onderliggende processen, de gevolgen ervan, en mogelijke mitigerende maatregelen hard nodig,” zegt Eddy.  “Ik ga me in Amsterdam dan ook vooral richten op onderzoek naar veranderingen in de waterbalans gedurende relatief droge perioden als gevolg van klimaatverandering en veranderingen in de vraag naar water, met speciale aandacht voor de problematiek rondom verdamping. Verder richt ik me onder andere op de terugkoppelingsprocessen tussen grondwater en bodemvocht, en de opname door de vegetatie en verdamping.”

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer kennis over de waterbeschikbaarheid in relatie tot bovengenoemde processen. Eddy Moors: “Ik hoop te kunnen komen tot betere voorspellingen van de (regionale) waterbeschikbaarheid in de tijd, dus per seizoen. Vanuit Alterra kunnen we deze fundamentele kennis dan weer beschikbaar maken voor waterbeheerders, zodat deze beter en tijdig kunnen inspelen op extreme omstandigheden en we verder onderzoek kunnen doen naar de relatie tussen water en bijvoorbeeld ecosystemen en gezondheid.”