Een Delta Atlas voor een veiliger Bangladesh

Nieuws

Een Delta Atlas voor een veiliger Bangladesh

Gepubliceerd op
27 oktober 2015

Hasse Goosen van Alterra heeft een interactieve Delta Atlas gemaakt voor Bangladesh waarin de daar voorkomende deltaproblemen in kaart gebracht worden. De Atlas is vooral bedoeld voor bewustwording en is daarmee de eerste stap in een oplossingsgericht proces op weg naar een veiliger Bangladesh.

Net als Nederland moet Bangladesh het hoofd boven water houden in een dynamische delta. Door de effecten van klimaatverandering worden deze uitdagingen in de toekomst nog groter. Nederland bereid zich daar al op voor met haar Deltaprogramma. Bangladesh heeft vorig jaar met Nederland de handen ineengeslagen om een Deltaplan voor Bangladesh op te stellen. Het gaat om een Deltaplan dat antwoorden geeft op de problemen van nu, maar vooral ook anticipeert op wat er gaat komen. Praktisch, visionair en toekomstbestendig. Hasse Goosen en Bertram de Rooij zijn daarbij betrokken vanuit Alterra en de Stichting Climate Adaptation Services. Allereerst is door Hasse Goosen een interactieve Delta Atlas gemaakt die de bewustwording vergroot en de complexiteit vat op een praktische en toegankelijke manier.

“De grootste waarde vind ik het toegankelijk maken van informatie over verschillende factoren en de verandering in tijd,” zegt Bertram de Rooij. “Zo kunnen we de ongewisse gevolgen van klimaatverandering inzichtelijk maken.” De Delta Atlas is een onderdeel van het project Bangladesh Delta Plan 2100 (BDP 2100). Een project dat zich richt op het langetermijndenken over deltagerelateerde problemen in Bangladesh. Door de Atlas kunnen de langetermijneffecten in kaart gebracht worden. Omdat de Atlas interactief is kunnen meerdere variabelen zoals hoogte, bevolkingssamenstelling en droogte samengevoegd worden om een goed beeld van de situatie te creëren. 

Functioneel voor de samenleving

Om ervoor te zorgen dat de Delta Atlas functioneel is voor alle lagen van de samenleving van Bangladesh wordt er aandacht besteed aan drie componenten. Ten eerste moet de Atlas voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel de beleidsmaker als de plaatselijke boer moet de Atlas kunnen snappen en gebruiken. Ten tweede is de Atlas interactief en gelaagd. Dit is vooral voor Bangladesh nuttig omdat alles daar met elkaar in verbinding staat. Boeren bewerken daar bijvoorbeeld niet alleen land, maar vangen ook vis. Door de interactiviteit van de Atlas kan een boer alle aspecten die op hem van toepassing zijn over elkaar heen leggen zodat hij een volledig beeld van zijn situatie krijgt. Pas dan kan er adequaat op de situatie worden gereageerd. Ten derde kun je aan de Atlas een tijdsbepaling toevoegen. Met het BDP 2100 wil Bangladesh langetermijnoplossingen vinden voor haar deltaproblemen. Om daarin de juiste keuzes te maken is het goed om de mensen te laten zien wat er in situatie A, B, C of D over 10 of 25 jaar kan gebeuren. Dan worden mensen ook bewust van de noodzaak van het werken aan oplossingen. De Atlas is een basis voor de Delta Ateliers, de volgende stap in het proces van de BDP 2100.

Delta Ateliers

De Delta Ateliers zijn belangrijk voor het vinden van bruikbare strategieën voor in het toekomstige Deltaplan. Deze Ateliers zijn creatieve en interactieve bijeenkomsten waar de dialoog wordt aangegaan over de huidige problemen en de kansen voor oplossingen. Ook worden deze Ateliers gebruikt om de in kaart gebrachte situaties te valideren. Er wordt gekeken of de informatie die in de Atlas staat ook daadwerkelijk overeenkomt met wat de mensen in dat gebied ervaren. Door middel van de Atlas en de dialoog komen mensen tijdens deze Ateliers tot mogelijke oplossingen. De gelaagdheid van de Atlas geeft hier een goede basis voor. Deze oplossingen worden vervolgens verwerkt in concrete opties die beschikbaar zijn voor de beleidsmakers in Bangladesh. De Ateliers worden zowel op nationaal niveau als in vijf typerende en verschillende regio’s in Bangeladesh gehouden. Hiermee wordt ook duidelijk wat generieke strategieën moeten zijn en specifieke maatregelen kunnen worden.

Van informatie naar inspiratie

De Delta Atlas is bedoeld als stof tot nadenken, vooral de tijdscomponent en de interactiviteit dragen hieraan bij. “We merken dat het project van de Atlas veel inspiratie oplevert”. Dit type atlas kan dan ook op verschillende situaties worden toegepast. Hij wordt onder andere al gebruikt om de Haaglanden van Nederland in kaart te brengen. Dit is te zien op de website van de Stichting Climate Adaption Services.