Nieuws

Een bloeiende campus door maaien

Gepubliceerd op
5 juli 2018

Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus ook dit jaar weer in bloei staat. Vooral de velden roze echte koekoeksbloemen en de wilde margrieten waren blikvangers. Om deze bloemenpracht te behouden is het nodig om één a twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Dit gaat binnenkort weer gebeuren, op 2 momenten: De natte natuurtuinen bij Lumen en Atlas deze week, in de week van 16 juli wordt de rest van de campus gemaaid.

Als er niet gemaaid wordt verruigt en vergrast de bloemenweide en zullen de bloemen en langzaam groeiende grassen verdwijnen. Grassoorten en ruigtekruiden reageren sterker op mest en stikstofdepositie uit de lucht en verdringen de bloemplanten. Maaien en afvoeren gebeurt in de eerste plaats dus om de bodem te verschralen en voedselarm te houden en zo de bloemrijkheid te stimuleren.

Maaibeurten dit jaar gescheiden

Criterium voor de eerste maaidatum op de campus is het moment dat de ratelaars in de natuurtuin bij Lumen zaad hebben gezet. Doordat ratelaars parasiterern op de wortel van de grassen en zo voedingsstoffen ‘stelen’ houden ze de grassen onder de duim.

Vorige jaren zijn de bloemenweides tegelijk met de watergangen gemaaid. Maar voor de watergangen is maaien na de zaadzetting van de ratelaar vaak erg laat. Het riet heeft dan al teveel de overhand gekregen. Daarom zijn de maaibeurten dit jaar gescheiden. De watergangen hebben begin juni hun maaibeurt al gehad. Daardoor is er ruimte ontstaan om de bloemenweiden zo laat mogelijk te maaien, waardoor meer soorten de kans krijgen om zaad te zetten.

Ook in overleg met de Tuincommissie van de natuurtuinen wordt op in de week van 16 juli met het maaien van de bloemenweiden gestart. Begin juli worden de natte natuurtuinen al gemaaid.

Dit voorjaar zijn alle bloemenweides ook lichtjes los gemaakt, een soort verticuteren (weghalen van een viltlaag die ontstaat door dode mossen en grassen). Door de lucht en licht die ontstaat in de vegetatie, krijgen de bloemenzaden nog meer kans om te kiemen. Bovendien is vorig jaar een klein deel van de graslanden in het najaar niet gemaaid om zo insecten een plek te geven om te overwinteren. Een van die plekken is het bloemenweitje bij de vijver achter Zodiac. De soortenrijkdom is daar dit jaar bijzonder groot. Vrijwel alle soorten uit het mengsel dat in het voorjaar van 2016 is gezaaid, zijn te zien. Dit najaar worden andere stukken ongemaaid gelaten dan vorig jaar om zo de biodiversiteit op de campus stap voor stap te vergroten.

Soortenmengsels bloemenweiden op Wageningen Campus gezaaid in april 2016

Standaardmengsel

Achillea millefolium - Duizendblad 
Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid 
Centaurea jacea - Knoopkruid 
Crepis biennis - Groot streepzaad 
Daucus carota - Peen 
Echium vulgare - Slangenkruid 
Erodium cicutarium - Gewone reigersbek 
Galium mollugo - Glad walstro 
Hieracium laevigatum - Stijf havikskruid 
Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid 
Hypericum perforatum - Sint Janskruid 
Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid 
Jasione montana - Zandblauwtje 
Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand 
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet 
Luzula campestris - Gewone veldbies 
Malva moschata - Muskuskaasjeskruid 
Oenothera biennis - Middelste teunisbloem 
Plantago lanceolata - Smalle weegbree 
Prunella vulgaris - Gewone brunel 
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 
Rhinanthus minor - Kleine ratelaar 
Silene dioica - Dagkoekoeksbloem 
Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gele morgenster 
Trifolium arvense - Hazenpootje 

Mengsel voor oevers en natte gedeeltes

Angelica sylvestris - Gewone engelwortel 
Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid 
Caltha palustris subsp. palustris - Gewone dotterbloem 
Cardamine pratensis - Pinksterbloem 
Cirsium palustre - Kale jonker 
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa - Rietorchis 
Epipactis palustris - Moeraswespenorchis 
Filipendula ulmaria - Moerasspirea 
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum - Kantig hertshooi 
Hypericum tetrapterum - Gevleugeld hertshooi 
Iris pseudacorus - Gele lis 
Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver 
Luzula campestris - Gewone veldbies 
Lycopus europaeus - Wolfspoot 
Lysimachia vulgaris - Grote wederik 
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart 
Mentha aquatica - Watermunt 
Prunella vulgaris - Gewone brunel 
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes 
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem 
Rhinanthus minor - Kleine ratelaar 
Silene flos-cuculi - Echte koekoeksbloem 
Thalictrum flavum - Poelruit 
Valeriana officinalis - Echte valeriaan 

 Bloemen en planten op de campus