“Een zee van Mosselen” - Nieuw handboek over mosselbanken

Persbericht

“Een zee van Mosselen” - Nieuw handboek over mosselbanken

Gepubliceerd op
9 april 2015

Tijdens het Symposium “Over leven in de Waddenzee” te Leeuwarden op 16 april is het eerste exemplaar van “Een zee van Mosselen” aangeboden aan een van de beheerders in het Waddengebied. Dit Handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee is een product van het Waddenfondsproject Mosselwad.

Mosselbanken

In de Waddenzee spelen mosselbanken vanouds een belangrijke rol: verblijfplaats voor veel andere organismen, filterfunctie, voedsel voor vogels, krabben en zeesterren. Echter, zo’n 25 jaar geleden waren deze mosselbanken vrijwel geheel verdwenen door overbevissing. Dit ging gepaard met achteruitgang van het ecologisch functioneren en de biodiversiteit van dit inmiddels internationaal erkende natuurgebied. Sinds 1994 zijn veel mosselbanken spontaan teruggekomen, maar in de westelijke Waddenzee stokte dit herstel.

Project Mosselwad 2009-2015

Het trage herstel in de westelijke Waddenzee en onduidelijkheid over het effect van de mosselzaadvisserij in dit gebied waren aanleiding om in 2009 het interdisciplinaire project Mosselwad op te starten. De onderzoekers van Mosselwad richtten zich vooral op de ontwikkeling en de stabiliteit van mosselbanken in de Waddenzee. Hoe belangrijk zijn golven en stroming voor ontstaan en ontwikkeling en welke rol spelen krabben, wadvogels en zeesterren daarbij?  Onder welke omstandigheden is actief herstel van mosselbanken mogelijk?

Handboek "Een zee van Mosselen"

eenzeevanmosselen.JPG

In het handboek zijn de resultaten van zes jaar intensief Mosselwad-onderzoek beknopt weergegeven voor beleidsmakers, natuurbeheerders, visserijsector en wad-ecologen. Een belangrijke vraag die behandeld wordt, is of en zo ja wanneer aanvullende grootschalige aanleg van mosselbanken nuttig en zinvol kan zijn bij het beheer van de wadden of dat een meer passief beheer via vergunningverlening en algemene regelgeving  de voorkeur verdient. Voor de natuurbescherming en de visserijsector is het interessant te weten wat beperking van de mosselzaadvisserij voor de natuur kan betekenen. Voor vergunningverleners is het van belang te weten waar de kans op vestiging en herstel van mosselbanken het grootst is en welke menselijke ingrepen schadelijk zijn voor mosselbanken. Ook de effecten van verminderd voedselaanbod en garnalenvisserij komen in het boek aan bod. In een internetversie worden de wetenschappelijke achtergronden van het handboek uitgewerkt.

Bestellen of downloaden

"Een zee van Mosselen" is te bestellen via anemoon@cistron.nl (kosten: € 10- + € 4,- verzendkosten).
De digitale versie van het boek is aangevuld met nadere toelichting van de aandachtspunten. Men kan deze benaderen door op het nummer in de tekst of het aandachtspunt in de kantlijn te klikken. Ook is het in veel gevallen mogelijk achtergrondrapporten in de referenties direct te downloaden door ze aan te klikken.

Download het boek

Links

www.mosselwad.nl of www.anemoon.org.