Nieuws

Efficiënt gebruik nutriënten bij drainagewater  grondteelten

Gepubliceerd op
18 januari 2016

De afgelopen twee jaar is bekeken hoe het hergebruik van nutriënten uit drainagewater het beste kan worden geoptimaliseerd. Daarvoor zijn op een aantal praktijkbedrijven, ruim anderhalf jaar, gegevens verzameld van onder andere drainagewater en watergift en is het waterverbruik door het gewas berekend met het verdampingsmodel. De bedrijven hadden ook een lysimeter, zodat tevens de uitspoeling uit de bodem, door een beregeningsoverschot kon worden gemeten.

Zoals te verwachten zijn er enorme schommelingen in de hoeveelheden drainagewater in de tijd door seizoensinvloeden, maar ook door perioden met sterke regenval. Opvallend hoog zijn de concentraties ionen, die uit de bodem uitspoelen. De EC in de drain uit de lysimeter heeft waarden van 5 – 6 mS/cm. Ca en SO4 zijn vaak erg hoog zijn, maar dit geldt ook voor NO3-.  Het drainagewater uit de kas is meestal lager in EC en ionenconcentraties, omdat er verdunning optreedt met grondwater, door kwel- of inzijgend water. Daarentegen is het gehalte aan Na en Cl in het drainagewater hoger dan de bodemuitspoeling.

Voor hergebruik is soms Na of Cl de beperkende factor, maar soms ook Ca of SO4 . In de wintermaanden bestaat 80 - 90 % van het geloosde drainagewater uit kwel of inzijging, maar ook bij piekneerslagen in de zomer. In andere perioden is 90 % van het drainagewater toe te rekenen aan het beregeningsoverschot. Als een norm voor Na in het beregeningswater van max 2 mmol/l  wordt aangehouden, blijkt dat  er 40 – 70 % van het drainwater kon worden hergebruikt bij bedrijven in West-Nederland. Voor het rivierengebied bedraagt dit 100 %. Maar door de geringe behoefte in de winter valt het daadwerkelijke potentiele gebruik lager uit. De hoeveelheid N, die hier mee kon worden teruggewonnen, liep uiteen van 80 – 150 kg N/ha/jr.