Nieuws

Emissies naar de lucht vanuit de landbouw nemen langzaam af

Gepubliceerd op
15 april 2014

De totale ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest bedroeg in 2012 108 miljoen kg. Ten opzichte van 2011 is dit een daling van bijna 5%. Belangrijkste oorzaken zijn een lagere stikstofuitscheiding in dierlijke mest, emissiearme toedieningstechnieken en een toename van de mestexport. Dit blijkt uit berekeningen van de Emissieregistratie met het model NEMA.

Sinds 1990 forse daling

In de periode 1990 tot 2012 is de ammoniakemissie met bijna 70% gedaald. Ook de emissies van lachgas en stikstofoxiden daalden in die periode, maar minder scherp (ca. 40%) De totale emissie van methaan ging in die periode met 14% omlaag. Dit komt voornamelijk doordat er minder landbouwhuisdieren zijn. De hoeveelheid fijn stof daalde als gevolg van het toenemende aandeel stallen met luchtwasser.

De Nederlandse landbouw is een belangrijke bron van emissies van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof. Ammoniak en stikstofoxide dragen bij aan vermesting en verzuring van de bodem. Lachgas en methaan zijn broeikasgassen en tasten de ozonlaag aan. Fijn stof kan leiden tot effecten op de gezondheid. Daarbij resulteren de stikstofemissies tevens in een verlies aan stikstof (N) uit de landbouw.

Model NEMA

Het model NEMA is ontwikkeld door de gelijknamige werkgroep van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het model berekent de ammoniakemissie uit stallen en mestopslagen, bij beweiding en bij toediening van dierlijke mest en kunstmest aan de bodem. Op advies van de Emissie Registratie is in 2013 het model uitgebreid met modules voor de berekening van andere stikstofemissies zoals stikstofoxide (NO) en lachgas (N2O) en van methaan en fijn stof.

Gothenburg en Kyoto

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de rapportage aan de EU om te toetsen of Nederland voldoet aan de richtlijnen van de National Emission Ceilings Directive en het Gothenburg Protocol. Tevens worden ze gebruikt voor de internationale broeikasgas rapportages (Kyoto).